Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thành lập trung tâm học tập cộng đồng
Lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo
Thời gian giải quyết: 10
Lệ phí: không
Nội dung: * Trình tự thực hiện:
(1) Đối với cá nhân, tổ chức có yêu cầu:
- Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công huyện;
- Nhận phiếu tiếp nhận hồ sơ và giấy hẹn ngày trả kết quả.
- Căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công huyện nhận kết quả.
(2) Đối với Cơ quan hành chính nhà nước:
- Cán bộ tại Bộ phận một cửa/Trung tâm Hành chính công tiếp nhận, thẩm định hồ sơ của cá nhân, tổ chức;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra, đánh giá, tổng hợp kết quả thẩm định, lập báo cáo, tờ trình, dự thảo Quyết định; trình lãnh đạo Uỷ ban nhân dân huyện phê duyệt.
- Uỷ ban nhân dân cấp huyện xem xét, phê duyệt.
- Bộ phận chuyên trách của Bộ phận một cửa/Trung tâm Hành chính công huyện trả kết quả cho cá nhân, tổ chức theo quy định.
* Cách thức thực hiện:
Trực tiếp hoặc qua bưu điện.
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Văn bản của Ủy ban nhân dân cấp xã đề nghị thành lập trung tâm học tập cộng đồng, trong đó nêu rõ việc đáp ứng các điều kiện theo quy định;
- Sơ yếu lý lịch và bản sao có chứng thực các giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ của những người dự kiến làm cán bộ quản lý trung tâm học tập cộng đồng.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
* Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã.
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
          - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
          -  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không
          - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo
          - Cơ quan phối hợp: Không
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Quyết định thành lập trung tâm học tập cộng đồng và cho phép hoạt động giáo dục của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.
* Lệ phí: Không.
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và đáp ứng nhu cầu học tập của cộng đồng.
- Có cán bộ quản lý, giáo viên, kế toán, thủ quỹ đáp ứng được yêu cầu hoạt động của trung tâm theo quy định.
-  Có địa điểm cụ thể, cơ sở vật chất và các thiết bị, chương trình giáo dục, kế hoạch và tài liệu học tập cần thiết đáp ứng được yêu cầu hoạt động của trung tâm trên cơ sở đầu tư, trang bị mới hoặc tận dụng các cơ sở vật chất sẵn có trên địa bàn cấp xã.
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
 Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
File đính kèm: Tải file