Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú
Lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo
Thời gian giải quyết: 40
Lệ phí: không
Nội dung:
* Trình tự thực hiện
(1) Đối với cá nhân, tổ chức có yêu cầu:
- Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công huyện;
- Nhận phiếu tiếp nhận hồ sơ và giấy hẹn ngày trả kết quả.
- Căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công huyện nhận kết quả.
(2) Đối với Cơ quan hành chính nhà nước:
- Cán bộ tại bộ phận một cửa/Trung tâm Hành chính công tiếp nhận hồ sơ , thẩm định hồ sơ.
- Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp kết quả thẩm định Lập báo cáo, tờ trình, dự thảo Quyết định; trình lãnh đạo Uỷ ban nhân dân huyện phê duyệt;
- Bộ phận chuyên trách của Bộ phận một cửa/Trung tâm Hành chính công huyện trả kết quả cho cá nhân/tổ chức theo quy định.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công cấp huyện.

* Thành phần hồ sơ
- Tờ trình đề nghị thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú;
- Đề án thành lập trường

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời gian giải quyết: 40 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ (Phòng Giáo dục và Đào tạo 20 ngày, UBND cấp huyện: 20 ngày)

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Ủy ban nhân dân cấp xã (đối với trường phổ thông dân tộc bán trú thành lập mới), nhà trường (đối với trường phổ thông dân tộc bán trú được thành lập trên cơ sở trường phổ thông)

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Phòng Giáo dục và Đào tạo

*  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Quyết định thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc thông báo kết quả thẩm định nếu chưa đạt yêu cầu.

* Lệ phí: Không

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
  - Có đề án phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
- Đề án thành lập trường xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng xây dựng và phát triển trường. Trong phương hướng xây dựng và phát triển trường cần bảo đảm ổn định tỷ lệ học sinh là người dân tộc thiểu số và tỷ lệ học sinh bán trú theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
File đính kèm: Tải file