Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục
Lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo
Thời gian giải quyết: 27
Lệ phí: không
Nội dung:
(Thành lập, cho phép thành lập trường trung học cơ sở )
* Trình tự thực hiện
(1) Đối với cá nhân, tổ chức có yêu cầu:
- Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công huyện;
- Nhận phiếu tiếp nhận hồ sơ và giấy hẹn ngày trả kết quả.
- Căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công huyện nhận kết quả.
(2) Đối với Cơ quan hành chính nhà nước:
- Cán bộ tại bộ phận một cửa/Trung tâm Hành chính công tiếp nhận hồ sơ , thẩm định hồ sơ.
- Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp kết quả thẩm định Lập báo cáo, tờ trình, dự thảo Quyết định; trình lãnh đạo Uỷ ban nhân dân huyện phê duyệt;
- Bộ phận chuyên trách của Bộ phận một cửa/Trung tâm Hành chính công huyện trả kết quả cho cá nhân/tổ chức theo quy định.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công cấp huyện.

* Thành phần hồ sơ
- Đề án thành lập trường;
- Tờ trình về Đề án thành lập trường, dự thảo Điều lệ hoặc Quy chế hoạt động của trường;
- Sơ yếu lí lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến làm Hiệu trưởng;
- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập trường;
- Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân cấp huyện (nếu có).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời gian giải quyết: 27 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ (Phòng Giáo dục và Đào tạo 17 ngày, UBND cấp huyện: 10 ngày)

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
- Ủy ban nhân dân cấp xã (đối với trường trung học cơ sở công lập);
- Tổ chức hoặc cá nhân (đối với trường trung học cơ sở tư thục).

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện;
- Cơ quan phối hợp: Phòng giáo dục và đào tạo.

*  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Quyết định thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục hoặc thông báo kết quả thẩm định nếu chưa đạt yêu cầu.

* Lệ phí: Không

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
 a) Có đề án thành lập trường phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
b) Đề án thành lập trường xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường; tổ chức bộ máy; nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường.

* Căn cứ pháp lý
- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
File đính kèm: Tải file