Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ
Lĩnh vực: Tổ chức phi chính phủ " QUỸ "
Thời gian giải quyết: 40
Lệ phí: không
Nội dung: * Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Ban sáng lập quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, xã (trừ trường hợp quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản để thành lập, hoạt động trong phạm vi huyện, xã) nộp hồ sơ xin thành lập và công nhận điều lệ quỹ tại Bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công thuộc UBND cấp huyện.
- Bước 2: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ hợp lệ: Viết giấy biên nhận hẹn trả kết quả.
+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Hướng dẫn cụ thể, đầy đủ một lần để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc có văn bản hướng dẫn (trường hợp hồ sơ gửi qua đường bưu điện).
+ Chuyển hồ sơ về phòng Nội vụ.
- Bước 3.
 + Phòng Nội vụ thẩm định hồ sơ và thực hiện quy trình lấy ý kiến các cơ quan có liên quan, tổng hợp các ý kiến góp ý, đề nghị bổ sung hồ sơ (nếu có), trình UBND cấp huyện.
+ Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành văn bản cho phép hoặc không cho phép (nêu rõ lý do không cho phép) thành lập và công nhận điều lệ quỹ.
- Bước 4: UBND cấp huyện chuyển kết quả về phòng Nội vụ (qua Bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công thuộc UBND cấp huyện) để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

* Cách thức thực hiện: Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (thời hạn được xác định theo dấu ngày đến của bưu điện) vào các ngày làm việc trong tuần.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ gồm:
+ Đơn đề nghị thành lập quỹ (theo mẫu);
+ Dự thảo điều lệ quỹ;
+ Tài liệu chứng minh tài sản đóng góp để thành lập quỹ;
+ Sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp của các thành viên ban sáng lập quỹ, sáng lập viên thành lập quỹ nếu thuộc diện quản lý của cơ quan có thẩm quyền thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ;
+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu di chúc; Hợp đồng ủy quyền (nếu có).
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ theo quy định.

* Đối tượng thực hiện TTHC: Ban sáng lập quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, xã (trừ trường hợp quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản để thành lập, hoạt động trong phạm vi huyện, xã).

* Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ

* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ.

* Lệ phí: Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn đề nghị thành lập quỹ (Mẫu 1, Phụ lục I, Thông tư 02/2013/TT-BNV);
- Điều lệ mẫu của quỹ (Mẫu 2, Phụ lục I, Thông tư 02/2013/TT-BNV).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
- Có mục đích hoạt động phù hợp: hỗ trợ và khuyến khích phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao, khoa học, từ thiện, nhân đạo và các mục đich phát triển cộng đồng, không vì mục đích lợi nhuận;
- Sáng lập viên thành lập quỹ phải là công dân, tổ chức Việt Nam và có ít nhất 03 sáng lập viên. Điều kiện đối với sáng lập viên là công dân Việt Nam: có đủ năng lực hành vi dân sự và không có án tích; đối với sáng lập viên là tổ chức Việt Nam: có điều lệ hoặc văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của tổ chức; nghị quyết của Ban lãnh đạo tổ chức về việc tham gia thành lập quỹ; quyết định cử người đại diện của tổ chức tham gia tư cách sáng lập viên thành lập quỹ;
- Ban sáng lập quỹ có đủ số tài sản đóng góp để thành lập quỹ;
- Có hồ sơ thành lập quy.

* Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;
- Thông tư số 02/2013/TT-BNV ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.
 

 
File đính kèm: Tải file