Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập Hội có phạm vi hoạt động cấp huyện, cấp xã
Lĩnh vực: Tổ chức phi chính phủ " HỘI "
Thời gian giải quyết: 30
Lệ phí: không
Nội dung:
* Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Những người sáng lập nộp hồ sơ đề nghị công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã tại Bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công thuộc UBND cấp huyện.
- Bước 2. Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ hợp lệ: Viết giấy biên nhận hẹn trả kết quả.
+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Hướng dẫn cụ thể, đầy đủ một lần để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc có văn bản hướng dẫn (trường hợp hồ sơ gửi qua đường bưu điện).
+ Chuyển hồ sơ về phòng Nội vụ.
- Bước 3.
+ Phòng Nội vụ thẩm định hồ sơ và thực hiện quy trình lấy ý kiến các cơ quan có liên quan, tổng hợp các ý kiến góp ý, đề nghị bổ sung hồ sơ (nếu có), trình UBND cấp huyện.
+ UBND cấp huyện ban hành văn bản công nhận hoặc không công nhận (nêu rõ lý do không công nhận) Ban vận động thành lập hội.
- Bước 4. UBND cấp huyện chuyển kết quả về phòng Nội vụ (qua Bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công thuộc UBND cấp huyện) để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

* Cách thức thực hiện: Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (thời hạn được xác định theo dấu ngày đến của bưu điện) vào các ngày làm việc trong tuần.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:
 - Thành phần hồ sơ gồm:
+ Đơn xin công nhận ban vận động thành lập Hội (mẫu 3, Thông tư số 03/2013/TT-BNV), trong đơn nêu rõ tên hội, tôn chỉ, mục đích của hội, lĩnh vực của hội dự kiến hoạt động, phạm vi hoạt động, dự kiến thời gian trù bị thành lập Hội và nơi tạm thời làm địa điểm hội họp;
+ Danh sách trích ngang của những người dự kiến trong ban vận động thành lập Hội: họ, tên; ngày, tháng, năm sinh; trú quán; trình độ văn hóa; trình độ chuyên môn.
+ Đối với nhân sự dự kiến là người đứng đầu (Trưởng ban) Ban Vận động thành lập hội thuộc diện quản lý của cơ quan có thẩm quyền thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ (theo khoản 1 Điều 1, Thông tư 03/2013/TT-BNV).
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

* Thời gian giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức sáng lập hội có phạm vi hoạt động trong xã.

* Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không
- Cơ trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Không

* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định công nhận ban vận động thành lập hội.

* Lệ phí: Không

* Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị công nhận ban vận động thành lập Hội (mẫu 3, Thông tư số 03/2013/TT-BNV).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
- Người đứng đầu ban vận động thành lập hội là công dân Việt Nam, sống thường trú tại Việt Nam có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có sức khoẻ và có uy tín trong lĩnh vực hội dự kiến hoạt động.
- Ban vận động thành lập Hội có ít nhất ba thành viên (khoản 3c, Điều 6, Nghị định 45/2010/NĐ-CP).

* Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội.
- Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;
- Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ.
- Quyết định số 3135/2013/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc Ban hành Quy định về quản lý nhà nước đối với các hội có phạm vi hoạt động trong địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
File đính kèm: Tải file