Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục tặng Danh hiệu Lao động tiên tiến
Lĩnh vực: Thi đua khen thưởng
Thời gian giải quyết: 10
Lệ phí: không
Nội dung:
* Trình tự thực hiện:
- Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công thuộc UBND cấp huyện.
 - Bước 2. Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ hợp lệ: Viết giấy biên nhận hẹn trả kết quả.
+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Hướng dẫn cụ thể, đầy đủ một lần để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc có văn bản hướng dẫn (trường hợp hồ sơ gửi qua đường bưu điện).
+ Chuyển hồ sơ về phòng Nội vụ.
- Bước 3.
+ Phòng Nội vụ thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan, báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND huyện quyết định khen thưởng.
Đối với các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn hoặc vi phạm pháp luật), Phòng Nội vụ thông báo bằng văn bản đến các đơn vị trình khen biết.
- Bước 4. Khi có quyết định của Chủ tịch UBND huyện, Phòng Nội vụ thông báo quyết định, viết bằng, đóng dấu và chuyển kết quả về Bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công thuộc UBND cấp huyện để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

* Cách thức thực hiện: Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (thời hạn được xác định theo dấu ngày đến của bưu điện) vào các ngày làm việc trong tuần.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ gồm:
+ Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng;
+ Biên bản xét duyệt của Hội đồng thi đua - Khen thưởng cơ quan, đơn vị;
+ Báo cáo thành tích (có xác nhận của cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp và cơ quan có thẩm quyền).
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

* Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ theo quy định.

* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân

* Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định của Chủ tịch UBND huyện tặng thưởng Danh hiệu.

* Lệ phí: Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Chủ thể là cá nhân có thành tích được đề nghị khen thưởng

* Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật Thi đua - Khen thưởng 26 tháng 11 năm 2003;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;
- Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng;
- Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng;
- Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013;
- Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ;
- Quyết định số 3336/2011/QĐ-UBND ngày 26/10/2011 của UBND tỉnh Quảng Ninh.
File đính kèm: Tải file