Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật/báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách do UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư
Lĩnh vực: Xây dựng
Thời gian giải quyết: 15
Lệ phí: Theo từng trường hợp
Nội dung:
* Trình tự thực hiện:
- Tổ chức lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm hành chính công cấp huyện để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định;
- Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công huyện hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc gửi qua mạng theo địa chỉ
http://dichvucong.quangninh.gov.vn/
- Cán bộ tại Trung tâm hành chính công huyện:
+ Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, viết phiếu tiếp nhận hồ sơ hoặc tiếp nhận hồ sơ qua mạng;
+ Chuyển hồ sơ đến cơ quan hành chính nhà nước giải quyết;
+ Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ cơ quan hành chính nhà nước;
- Tổ chức căn cứ vào thời gian hẹn trả kết quả giải quyết ghi trên phiếu tiếp nhận, đến Trung tâm hành chính công huyện nhận kết quả và nộp phí, lệ phí (nếu có) theo quy định.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công cấp huyện  hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc gửi qua mạng theo địa chỉ
http://dichvucong.quangninh.gov.vn/

* Thành phần, số l­ượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Tờ trình thẩm định báo cáo kinh tế- kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình theo Mẫu 04, Phụ lục II, Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ;
+ Hồ sơ trình thẩm định theo quy định tại Mẫu 04, Phụ lục II Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ, gồm: (1) Văn bản pháp lý: (i) Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình (đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công), (ii) Văn bản phê duyệt danh mục tiêu chuẩn nước ngoài (nếu có), (iii) Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư, (iv) Và các văn bản khác có liên quan; (2) Tài liệu khảo sát xây dựng, thiết kế, dự toán: (i) Hồ sơ khảo sát xây dựng, (ii) Hồ sơ thiết kế thiết kế bản vẽ thi công bao gồm thuyết minh và bản vẽ, (iii) Dự toán xây dựng công trình đối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách; (3) Hồ sơ năng lực của các nhà thầu: (i) Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình, (ii) Giấy phép nhà thầu nước ngoài (nếu có), (iii) Chứng chỉ hành nghề của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế (bản sao có chứng thực).
+ Báo cáo kết quả thẩm tra (nếu có);
Hồ sơ trước khi nộp phải kiểm tra và đóng dấu xác nhận của Chủ đầu tư (quy định tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 18/2016/TT-BXD)
 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gốc.

* Thời hạn giải quyết: 
(1) Trường hợp thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước: Không quá 10 ngày làm việc;
(2) Trường hợp thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng (trừ thiết kế công nghệ và các nội dung khác) đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách, dự án PPP: Không quá 15 ngày làm việc.

* Đối tư­ợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan tiếp nhận, trả hồ sơ: Trung tâm hành chính công huyện;
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện;
- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện;
- Cơ quan phối hợp: Không.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
Văn bản thông báo kết quả thẩm định của UBND huyện hoặc của phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.                                                               

* Phí và Lệ phí:
- Lệ phí: Không.
- Phí:
(1) Trường hợp thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước:
Phí thẩm định= Tổng mức đầu tư được phê duyệt x Mức thu (theo Biểu mức thu phí thẩm định quy định tại Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính).
(2) Trường hợp thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách, dự án PPP:
Phí thẩm định phải nộp = 50% x Tổng mức đầu tư được phê duyệt x Mức thu (theo Biểu mức thu phí thẩm định quy định tại Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính).
 
 
 
BIỂU MỨC THU PHÍ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
(theo Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính)
 
Tổng mức đầu tư dự án
(tỷ đồng)
<15 25 50 100 200 500 1.000 2.000 5.000 ≥10.000
Tỷ lệ % 0,0190 0,0170 0,0150 0,0125 0,0100 0,0075 0,0047 0,0025 0,0020 0,0010

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Tờ trình thẩm định Báo cáo kinh tế- kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình (theo Mẫu 04, Phụ lục II, Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ)

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Xây dựng và các Nghị định và Thông tư hướng dẫn.
- Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ quy định Về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ quy định về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
- Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình; Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
          - Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở.
         
- Quyết định số 2999/2016/QĐ-UBND ngày 15/9/2016 của UBND tỉnh Về việc quy định hướng dẫn quản lý dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước và dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
         
*Ghi chú: Phần gạch chân có chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mẫu tờ trình thẩm định báo cáo kinh tế- kỹ thuật
đầu tư xây dựng công trình
(theo Mẫu 04, Phụ lục II, Nghị định 59/2015/NĐ-CP
ngày 18/6/2015 của Chính phủ)
 
 
 
TÊN TỔ CHỨC

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: ……….. ………, ngày ….. tháng ….. năm ….
TỜ TRÌNH
Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng
Kính gửi: (Cơ quan thẩm định)
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Các căn cứ pháp lý khác có liên quan.
(Tên chủ đầu tư) trình (Cơ quan thẩm định) thẩm định thiết kế (thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi công) và dự toán xây dựng công trình
I. THÔNG TIN CHUNG CÔNG TRÌNH
1. Tên công trình:
2. Loại, cấp, quy mô công trình:
3. Tên chủ đầu tư và các thông tin để liên lạc (điện thoại, địa chỉ,….):
4. Địa điểm xây dựng:
5. Giá trị dự toán xây dựng công trình:
6. Nguồn vốn đầu tư:
7. Nhà thầu lập thiết kế và dự toán xây dựng:
8. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng:
9. Các thông tin khác có liên quan:
 
II. DANH MỤC HỒ SƠ GỬI KÈM BAO GỒM
1. Văn bản pháp lý:
- Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình (đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công);
- Văn bản phê duyệt danh mục tiêu chuẩn nước ngoài (nếu có);
- Văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);
- Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư;
- Và các văn bản khác có liên quan.
2. Tài liệu khảo sát xây dựng, thiết kế, dự toán:
- Hồ sơ khảo sát xây dựng;
- Hồ sơ thiết kế thiết kế bản vẽ thi công bao gồm thuyết minh và bản vẽ;
- Dự toán xây dựng công trình đối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách.
3. Hồ sơ năng lực của các nhà thầu:
- Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình;
- Giấy phép nhà thầu nước ngoài (nếu có);
- Chứng chỉ hành nghề của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế (bản sao có chứng thực);
(Tên tổ chức) trình (Cơ quan thẩm định) thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng công trình…. với các nội dung nêu trên./.
 Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và
 đóng dấu)Tên người đại diện
File đính kèm: Tải file