Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục Thành lập Hội có phạm vi hoạt động cấp xã
Lĩnh vực: Tổ chức phi chính phủ " HỘI "
Thời gian giải quyết: 30
Lệ phí: không
Nội dung:
* Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong huyện, xã  nộp hồ sơ xin thành lập hội tại Bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công thuộc UBND cấp huyện.
- Bước 2. Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ hợp lệ: Viết giấy biên nhận hẹn trả kết quả.
+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Hướng dẫn cụ thể, đầy đủ một lần để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc có văn bản hướng dẫn (trường hợp hồ sơ gửi qua đường bưu điện).
+ Chuyển hồ sơ về phòng Nội vụ.
- Bước 3.
+ Phòng Nội vụ thẩm định hồ sơ và thực hiện quy trình lấy ý kiến các cơ quan có liên quan, tổng hợp các ý kiến góp ý, đề nghị bổ sung hồ sơ (nếu có), trình UBND cấp huyện.
+ UBND cấp huyện ban hành văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận (nêu rõ lý do không chấp thuận) việc thành lập hội.
- Bước 4. UBND cấp huyện chuyển kết quả về phòng Nội vụ (qua Bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công thuộc UBND cấp huyện) để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

* Cách thức thực hiện: Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (thời hạn được xác định theo dấu ngày đến của bưu điện) vào các ngày làm việc trong tuần.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ bao gồm:
+ Đơn xin phép thành lập Hội (theo mẫu)
+ Dự thảo Điều lệ hội (theo mẫu)
+ Dự kiến phương hướng hoạt động
+ Danh sách những người trong ban vận động thành lập Hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận
+ Lý lịch tư pháp của người đứng đầu ban vận động thành lập Hội
+ Văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở của hội
+ Bản kê khai tài sản do các sáng lập viên tự nguyện đóng góp (nếu có).
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

* Thời gian giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức có nhu cầu thành lập Hội có phạm vi hoạt động trong xã.

* Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không
- Cơ trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Không

* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định cho phép thành lập Hội.

* Lệ phí: Không

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn đề nghị thành lập Hội (theo mẫu 04, Thông tư số 03/2013/TT-BNV).
- Dự thảo Điều lệ hội (theo Mẫu 9, Phụ lục I, Thông tư 03/2013/TT-BNV).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Đảm bảo các điều kiện thành lập hội (Điều 5 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP)
- Có mục đích hoạt động không trái với pháp luật; không trùng lặp về tên gọi và lĩnh vực hoạt động chính với hội đã được thành lập hợp pháp trước đó trên cùng địa bàn phường.
- Có điều lệ.
- Có trụ sở.
- Hội có phạm vi hoạt động trong xã có ít nhất mười công dân, tổ chức trong xã có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội.

* Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội.
- Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;
- Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội.
- Quyết định số 3135/2013/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc Ban hành Quy định về quản lý nhà nước đối với các hội có phạm vi hoạt động trong địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
File đính kèm: Tải file