Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy
Lĩnh vực: Xuất bản, In và Phát Hành
Thời gian giải quyết: 03
Lệ phí: không
Nội dung:
1/ Trình tự thực hiện:
Cơ sở dịch vụ photocopy phải gửi tờ khai thay đổi thông tin trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có một trong các thay đổi về thông tin đã khai báo đến Ủy ban nhân dân Thành phố.
- Tổ chức lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm Hành chính công Thành phố để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định.
- Nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công Thành phố.
- Trung tâm Hành chính công kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.
- Tổ chức căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm Hành chính công Thành phố nhận kết quả.

2/ Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm HCC thành phố Cẩm Phả hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ: http://dichvucong.quangninh.gov.vn.

3/ Thành phần hồ sơ
          Tờ khai thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy

4/ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

5/ Thời hạn giải quyết: 02 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

6/ Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.

7/ Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND thành phố
- Cơ quan, người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Văn hóa Thông tin thành phố Cẩm Phả.
- Cơ quan phối hợp: Không

8/ Kết quả thực hiện TTHC: Giấy xác nhận.

9/ Lệ phí: Chưa quy định.

10/ Mẫu đơn, tờ khai: Tờ khai thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy (Mẫu số 14 – Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in).

11/ Yêu cầu, điều kiện thực hiện:         

 12/ Căn cứ pháp lý tthc:
 - Nghị định số 60/NĐ-CP ngày 19/6/2014 quy định về hoạt động in;
- Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in;
- Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2015 quy định về hoạt động in.
- Văn bản số 457/TTHCC-TTHC ngày 13/8/2015 của Trung tâm Hành chính Công tỉnh về việc bổ sung TTHC vào thực hiện tại TTHCC cấp Huyện.
- Quyết định số 3762/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng của Sở Thông tin và Truyền thông.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mẫu số 14
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcCẩm Phả, ngày …. tháng ….. năm ……
 
TỜ KHAI THAY ĐỔI THÔNG TIN CƠ SỞ DỊCH VỤ PHOTOCOPY
 
Kính gửi:  
- Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả;
 - Phòng Văn hóa& Thông tin thành phố Cẩm Phả.
 
I. NỘI DUNG THÔNG TIN ĐÃ KHAI BÁO
1. Tên cơ sở dịch vụ photocopy: .....................................................................................
- Địa chỉ: ...........................................................................................................................
- Điện thoại: ………………………. Fax: ………………….. Email: .............................
2. Họ tên người đứng đầu cơ sở dịch vụ photocopy:...................................................( 1)
- Địa chỉ nơi cư trú: ..........................................................................................................
- Điện thoại:.......................................................................................................................
- Chứng minh nhân dân số: …………….. ngày …. tháng …. năm ….. nơi cấp:        
3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ………........…. ngày … tháng …… ..năm ………… nơi cấp..............................................................................................................
4. Tên tổ chức, cá nhân chủ sở hữu cơ sở dịch vụ photocopy: .........................................
5. Danh mục thiết bị:
Số TT Tên (2)
máy móc, thiết bị
Nước sản xuất, năm sản xuất Hãng sản xuất Số se-ri của máy Số lượng Ghi chú
             
II. NỘI DUNG THÔNG TIN THAY ĐỔI (KHAI BÁO LẠI)
1. Tên cơ sở dịch vụ photocopy: ......................................................................................
- Địa chỉ: ...........................................................................................................................
- Điện thoại: ………………………. Fax: ………………….. Email: .............................
2. Họ tên người đứng đầu cơ sở dịch vụ photocopy: ………………………………... (1)
- Địa chỉ nơi cư trú: ..........................................................................................................
- Điện thoại: ......................................................................................................................
- Chứng minh nhân dân số: ……………............................ ngày …. tháng …. năm …..
 nơi cấp: ...........................................................
3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ……………… ngày ……… tháng ……… năm ………… nơi cấp......................................................................................................
4. Tên tổ chức, cá nhân chủ sở hữu cơ sở dịch vụ photocopy:..........................................
 
 
 
5. Danh mục thiết bị:
Số TT Tên (2)
máy móc, thiết bị
Nước sản xuất, năm sản xuất Hãng sản xuất Số se-ri của máy Số lượng Ghi chú
             
6. Cơ sở dịch vụ photocopy cam kết tính chính xác nội dung khai trên và chấp hành đúng các quy định của pháp luật về hoạt động của cơ sở dịch vụ photocopy.
Tờ khai này được lập thành 02 (hai) bản giống nhau, 01 bản gửi cho ủy ban nhân dân cấp huyện để cập nhật vào hồ sơ, dữ liệu quản lý, 01 bản cơ sở dịch vụ photocopy lưu giữ./.
 
  NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)
_______________________
Chú thích:
(1) Người đại diện theo pháp luật
(2) Máy photocopy phải ghi rõ là màu hay đen trắng hoặc đa chức năng (copy-scan-in-fax).
 
File đính kèm: Tải file