Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục Tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập
Lĩnh vực: Tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập
Thời gian giải quyết: 35
Lệ phí: không
Nội dung:
* Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập đơn vị sự nghiệp công lập nộp hồ sơ thành lập đơn vị sự nghiệp công lập tại tại Bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công thuộc UBND cấp huyện.
- Bước 2: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ hợp lệ: Viết giấy biên nhận hẹn trả kết quả.
+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Hướng dẫn cụ thể, đầy đủ một lần để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc có văn bản hướng dẫn (trường hợp hồ sơ gửi qua đường bưu điện).
+ Chuyển hồ sơ về phòng Nội vụ.
- Bước 3.
+ Phòng Nội vụ thẩm định hồ sơ, lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan và đề nghị bổ sung hồ sơ (nếu cần), trình UBND cấp huyện.
+ UBND cấp huyện ban hành văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận (nêu rõ lý do không chấp thuận) việc tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.
- Bước 4: UBND cấp huyện chuyển kết quả về phòng Nội vụ (qua Bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công thuộc UBND cấp huyện) để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

* Cách thức thực hiện: Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (thời hạn được xác định theo dấu ngày đến của bưu điện) vào các ngày làm việc trong tuần.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ gồm:
1. Tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập:
+ Đề án tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập;
+ Tờ trình đề án tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập;
+ Dự thảo quyết định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập;
+ Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan (nếu có).
2. Giải thể đơn vị sự nghiệp công lập:
+ Đề án giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;
+ Tờ trình đề án giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;
+ Dự thảo quyết định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;
+ Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan (nếu có). 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

* Thời hạn giải quyết: 35 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ theo quy định.

* Đối tượng thực hiện TTHC: Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

* Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ

* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định tổ chức lại hoặc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

* Lệ phí: Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.

* Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ Quy định việc thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.
File đính kèm: Tải file