Tin nổi bật

Hoạt động của TTHCC

Ngày 23/4/2020 UBND Thành phố ban hành văn bản số 1626/UBND-CCT quy định về việc khai và nộp thuế đất phi nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân chuyển nhượng tài sản gắn liên với đất.
Nội dung văn bản: Tại đây.
Các tin liên quan: