Tin nổi bật

Văn bản chỉ đạo

Quyết định 101/QĐ-BKHCN ngày 21/01/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ Công bố mô hình khung hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương
Nội dung Quyết định tại đây
Các tin liên quan: