Tin nổi bật

Văn bản chỉ đạo

Quyết định 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước và Thông thư 26/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thực hiện Quyết định 19/QĐ-TTg