Tin nổi bật

Tài liệu, Hướng dẫn, hỏi đáp

Hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử
Ngày 15/01/2021 UBTV Quốc Hội, Chính phủ, UBMTTQ Việt Nam ban hành Nghị quyết số 09/2021/NQLT-UBTVQH14- CP-ĐCTUBTWMTTQVN Hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Hướng dẫn môt số nội dung công tác bầu cử
Ngày 17/02/2021, UBBC Tỉnh Quảng Ninh ban hành công văn số 10/HD-UBBC Hướng dẫn môt số nội dung công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biều HĐND các cấp tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày 18/01/2021, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã ban hành Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Ngày 15/01/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành Nghị quyết liên tịch hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Mốc thời gian quan trọng bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND nhiệm kỳ 2021 – 2026
Ngày 19/01/2021, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã ban hành Kế hoạch số 42/KH-HĐBCQG để triển khai công tác Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp.
Hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày 11/01/2021, UBTVQH đã ban hành Nghị quyết 1187/NQ-UBTVQH14 Hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Trang: 1  |  2 |