Tin nổi bật

Thông báo; Kết quả

Phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày 08/02/2021, Ban chỉ đạo cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành phố Cẩm Phả đã ban hành Thông báo số 01 - TB/BCĐ phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo.
Danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu tại mỗi đơn vị bầu cử Đại biểu HĐND thành phố Cẩm Phả, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày 17/02/2021, UBBC thành phố Cẩm Phả đã ban hành Thông báo số 10/TB-UBBC thông báo danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu tại mỗi đơn vị bầu cử Đại biểu HĐND thành phố Cẩm Phả, nhiệm kỳ 2021-2026