Tin nổi bật

Văn bản chỉ đạo

quy định về nội dung, mức chi hoạt động bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày 08/02/2021, HĐND tỉnh Quảng Ninh ban hành Nghị quyết số 329/2021/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi hoạt động bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2021 - 2026
UBBC Thành phố quy định tiến độ thực hiện công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn Thành phố
Ngày 21/01/2021, UBBC Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBBC, theo đó tiến độ thực hiện các công việc được quy định như sau:
Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biều HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày 23/12/2020 Bộ tài chính ban hành Thông tư số 102 Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biều HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày 29/01/2021, Thành uỷ Cẩm Phả ban hành Kế hoạch số 34-KH/TU về việc tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Thành lập các Tiểu ban giúp việc Uỷ ban bầu cử Thành phố
Ngày 29/01/2021, Uỷ ban bầu cử thành phố Cẩm Phả đã ban hành Quyết định số 04/QĐ-UBBC để thành lập các Tiểu ban giúp việc UBBC Thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Quy định chi tiết, hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri; giới thiệu người ứng cử Đại biểu HĐND cấp xã ở thôn, tổ dân phố
Ngày 11/01/2021, UBTV Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 1186/2021/NQ-UBTVQH14 Quy định chi tiết, hướng dân việc tổ chức hội nghị cư tri; ...
Dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần ĐBQH khoá XV
Ngày 11/01/2021, UBND Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1185/NQ-UBTVQH14, dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần ĐBQH ở Trung ương và địa phương.
Kế hoạch 01 ngày 20/01/2021 của UBBC Tỉnh triển khai công tác bầu cử ĐBQH và ĐBHĐND các cấp tỉnh Quảng Ninh
Ngày 20/01/2021, UBBC Tỉnh Quảng Ninh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2021-2026