Tổ chức bộ máy

1. Đồng chí: Bùi Hải Sơn
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã
Ngày sinh: 28/5/1977
Trình độ chuyên môn: Thạc Sĩ
Điện Thoại: 090 454 0962
Email:Buihaison.cp@quangninh.gov.vn
2. Đồng chí: Điệp Thị Ngân
Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã
Ngày sinh: 05/10/1969
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
Điện Thoại: 090 4708 835
Email: diepthingan.cp@quangninh.gov.vn
3. Đồng chí: Đặng Thúy Nhàn

 
Chức vụ:  Phó Bí thư  Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQ xã
Ngày sinh: 10/02/1972
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
Điện thoại: 0904 640 528
Email: dangthuynhan.cp@quangninh.gov.vn
 
4. Đồng chí: Nguyễn Văn Tuấn
Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND xã
Ngày sinh: 26/12/1971
Trình độ chuyên môn: Trung cấp LLCT-HC
Điện Thoại: 0366832066
Email: nguyenvantuan.cp@quangninh.gov.vn
5. Đồng chí: Nguyễn Hồng Phúc
Chức vụ: Phó chủ tịch UBND xã
Ngày sinh: 28/12/1985
Trình độ chuyên môn: Đại học giao thông thủy lợi
Điện Thoại: 0973 477 566
Email: nguyenhongphuc.cp@quangninh.gov.vn
6. Đồng chí: Điệp Văn Nguyên
Chức vụ: Phó chủ tịch UBND xã
Trình độ chuyên môn: Đại học luật
Điện Thoại: 0936569631
Email: diepvannguyen1972@gmail.com
 
7. Đồng chí: Đặng Ngọc Dung    
Chức vụ: Chủ tịch HND xã
Ngày sinh: 20/09/1988
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
Điện Thoại: 096 247 0988
Email: ngocdung.cpqn@quangninh.gov.vn
8. Đồng chí: Chu Văn Dũng
Chức vụ: Chủ tịch HCCB xã
Ngày sinh: 08/01/1964
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quân sự
Điện Thoại: 0902 166 205
Email: chuvandung.cp@quangninh.gov.vn
9. Đồng chí: Chu Thị Thủy
Chức vụ: Chủ tịch HLHPN xã
Ngày sinh: 26/09/1984
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Điện Thoại: 0978 730 642
Email: chuthithuy.cp@quangninh.gov.vn
10. Đồng chí: Nguyễn Mạnh Quyết
Chức vụ: Bí thư Đoàn Thanh Niên xã
Ngày sinh: 17/12/1989
Trình độ chuyên môn: Đại học hành chính
Điện Thoại: 0326 331 1989
Email: nguyenmanhquyet.cp@quangninh.gov.vn
11. Đồng chí: Điệp Văn Lý
Chức vụ: Công chức Tư pháp
Ngày sinh: 24/08/1982
Trình độ chuyên môn: Đại học luật
Điện Thoại: 0979 049 053
Email: diepvanly.cp@quangninh.gov.vn
12. Đồng chí: Lê Văn Hải
Chức vụ: Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã
Ngày sinh: 17/09/1988
Trình độ chuyên môn: Đại học luật
Điện Thoại: 0979 151 986
Email: levanhai.cp@quangninh.gov.vn
13. Đồng chí: Nguyễn Công Đoàn
Chức vụ: Công chức Địa chính – Xây dựng
Ngày sinh: 07/02/1980
Trình độ chuyên môn: Đại học luật – Trung cấp ĐC-XD
Điện Thoại: 0936 635 389
Email: nguyencongdoan.cp@quangninh.gov.vn
14. Đồng chí: Nguyễn Văn Khanh
Chức vụ: Công chức Địa chính – Xây dựng
Ngày sinh: 02/02/1981
Trình độ chuyên môn: Đại học luật - Trung cấp ĐC-MT
Điện Thoại: 0975 993 189
Email: nguyenvankhanh.cp@quangninh.gov.vn
15. Đồng chí: Nguyễn Thu Hằng
Chức vụ: Công chức Tư pháp – Hộ Tịch
Ngày sinh: 05/03/1989
Trình độ chuyên môn: Đại học luật - TSQLKT
Điện Thoại: 0984 643 389
Email: nguyenthuhang.cp@quangninh.gov.vn
16. Đồng chí: Lê Thị Hằng
Chức vụ: Công chức Văn Phòng – Thống Kê
Ngày sinh: 05/03/1989
Trình độ chuyên môn: Đại học luật - TSQLKT
Điện Thoại: 0975 383 455
Email: lethihang.cp@quangninh.gov.vn
17. Đồng chí: Trần Thị Hiền
Chức vụ: Công chức Văn Phòng – Thống Kê
Ngày sinh: 05/11/1989
Trình độ chuyên môn: Đại học hành chính
Điện Thoại: 0965 929 289
Email: tranthihien.cp@quangninh.gov.vn
18. Đồng chí: Hoàng Văn Thu
Chức vụ: Công chức Văn hóa – Xã hội
Ngày sinh: 18/11/1970
Trình độ chuyên môn: Trung cấp hành chính
Điện Thoại: 0386 829 038
Email: hoangvanthu.cp@quangninh.gov.vn
19. Đồng chí: Nguyễn Thanh Huyền
Chức vụ: Công chức Tài chính – Kế toán
Ngày sinh: 26/12/1987
Trình độ chuyên môn: Đại học luật – TC Kế toán
Điện Thoại: 0978 802 811
Email: nguyenthanhhuyen.cp@quangninh.gov.vn
20. Đồng chí: Điệp Văn Nguyền
Chức vụ: Công chức Lao động Thương Binh – Xã hội
Ngày sinh: 01/02/1974
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quân sự
Điện Thoại: 0372 090 194
Email: diepvannguyen.cp@quangninh.gov.vn
21. Đồng chí: Hoàng Quốc Dần
Chức vụ: Công chức Tài chính – Kế toán
Ngày sinh: 06/10/1986
Trình độ chuyên môn: Đại học kế toán
Điện Thoại: 0398 089 601
Email: hoangquocdan.cp@quangninh.gov.vn