Thủ tục hành chính

Lĩnh vực:
Đơn vị giải quyết:
Nội dung cần tìm:
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Thời gian giải quyết tối đa (ngày) Phí/Lệ phí (VNĐ)
1 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 60 ngày Không
2 3. Hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI 15 ngày Không
3 2. Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI 15 ngày Không
4 1. Hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI 15 ngày Không
5 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã THỦY LỢI 12 ngày Không
6 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã THỦY LỢI 12 ngày Không
7 Thủ tục đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn BẢO TRỢ XÃ HỘI 10 ngày Không
8 Xét tặng giấy khen gia đình văn hóa VĂN HÓA CƠ SỞ 5 ngày Không quy định
9 Thông báo tổ chức lễ hội VĂN HÓA CƠ SỞ 15 ngày Không quy định
10 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã CÔNG THƯƠNG 23 ngày Không
11 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã CÔNG THƯƠNG 23 Không
12 CHO PHÉP NHÓM TRẺ, LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRỞ LẠI GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 13 ngày Không
13 Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước THỦY LỢI 7 ngày không
14 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Nội vụ 01 ngày không
15 ĐƯA RA KHỎI DANH SÁCH NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ LĨNH VỰC DÂN TỘC 14 ngày Không
16 CÔNG NHẬN NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG CỘNG ĐỒNG DÂN TỘC THIỂU SỐ LĨNH VỰC DÂN TỘC 14 ngày Không
17 Xác nhận việc thực hiện hợp đồng liên kết và tiêu thụ nông sản NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 01 ngày Không
18 Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Nội vụ 01 ngày không
19 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn xã khác Nội vụ 10 ngày không
20 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã Nội vụ 08 ngày không
Trang: