Tin nổi bật

Thủ tục hành chính

Lĩnh vực:
Đơn vị giải quyết:
Nội dung cần tìm:
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Thời gian giải quyết tối đa (ngày) Phí/Lệ phí (VNĐ)
1 Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 7 ngày không
2 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc LĨNH VỰC TÔN GIÁO 01 ngày không
3 Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung LĨNH VỰC TÔN GIÁO 01 ngày không
4 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn xã khác LĨNH VỰC TÔN GIÁO 10 ngày không
5 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã LĨNH VỰC TÔN GIÁO 08 ngày không
6 Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung LĨNH VỰC TÔN GIÁO 08 ngày không
7 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã LĨNH VỰC TÔN GIÁO 01 ngày
8 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã LĨNH VỰC TÔN GIÁO 01 ngày không
9 Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung LĨNH VỰC TÔN GIÁO 10 ngày không
10 Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng LĨNH VỰC TÔN GIÁO 08 ngày không
11 Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng LĨNH VỰC TÔN GIÁO 08 ngày không
12 Thủ tục xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG 10 ngày không
13 Thủ tục tặng giấy khen của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã về thành tích đột xuất LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG 10 ngày không
14 Thủ tục tặng giấy khen của chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG 10 ngày không
15 Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG 10 ngày không
16 Thủ tục tặng danh hiệu lao động tiên tiến LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG 10 ngày
17 Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số LĨNH VỰC DÂN TỘC 15 ngày không
18 Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số LĨNH VỰC DÂN TỘC 19 ngày
19 Thủ tục đề nghị hỗ trợ kinh phí sinh con đúng chính sách dân số theo nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ LĨNH VỰC DÂN SỐ KHHGĐ 10 ngày không
20 Xác nhận theo yêu cầu của người dân Khác trong ngày 3000đ
Trang: