Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cấp sổ BHXH
Lĩnh vực: Bảo Hiểm Xã Hội
Thời gian giải quyết: 05
Lệ phí: Không
Nội dung:
2 Tên thủ tục hành chính Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cấp sổ BHXH
2.1 Trình tự thực hiện Bước 1. Lập, nộp hồ sơ
1. Trường hợp người tham gia đóng trực tiếp cho cơ quan BHXH
Kê khai Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) tại điểm 1 mục 2.3 (Thành phần hồ sơ); nộp tại Bộ phận Một cửa của cơ quan BHXH hoặc tại Trung tâm Phục vụ HCC các cấp.
2. Trường hợp người tham gia đóng trực tiếp cho Đại lý thu
- Kê khai Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) tại điểm 1 mục 2.3 (Thành phần hồ sơ) và mục 2.4 nộp cho Đại lý thu.
- Đại lý thu lập Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện (Mẫu D05-TS), Tờ khai Mẫu TK1-TS của người tham gia nộp cho cơ quan BHXH.
 3. Trường hợp người tham gia có yêu cầu hoàn trả tiền đóng BHXH tự nguyện thì lập hồ sơ theo quy định tại tiết b điểm 1 mục 2.3 (Thành phần hồ sơ), nộp trực tiếp cho cơ quan BHXH hoặc Đại lý thu.
Bước 2.  Đóng tiền
Bước 3. Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ và giải quyết theo quy định.
Bước 4. Nhận kết quả giải quyết gồm: Sổ BHXH; Quyết định hoàn trả (Mẫu C16-TS) và tiền hoàn trả theo hình thức đã đăng ký.
2.2 Cách thức thực hiện 1. Nộp hồ sơ
a) Đối với người tham gia đóng trực tiếp cho cơ quan BHXH nộp hồ sơ bằng một trong các hình thức sau:
- Qua dịch vụ bưu chính công ích;
- Trực tiếp tại bộ phận Một cửa của cơ quan BHXH hoặc tại Trung tâm Phục vụ HCC các cấp.
b) Đối với người tham gia đóng trực tiếp cho Đại lý thu: nộp trực tiếp hồ sơ cho Đại lý thu.
 c) Đối với Đại lý thu: trong trường hợp thực hiện giao dịch điện tử thì Đại lý thu lập hồ sơ bằng phần mềm kê khai của BHXH Việt Nam hoặc của Tổ chức I- VAN; Ký điện tử trên hồ sơ và gửi đến Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc qua Tổ chức I- VAN”.
2. Nộp tiền: người tham gia có thể lựa chọn:
a) Nộp tiền mặt cho cơ quan BHXH (trong trường hợp người tham gia đóng trực tiếp cho cơ quan BHXH);
b) Nộp tiền mặt cho Đại lý thu (trong trường hợp người tham gia đóng trực tiếp cho Đại lý thu);
c) Nộp tiền thông qua tài khoản ngân hàng hoặc hệ thống tiện ích thông minh theo phương thức đăng ký (trong mọi trường hợp).
3. Nhận kết quả
a) Người tham gia đóng trực tiếp cho cơ quan BHXH: nhận kết quả tại Bộ phận Một cửa của cơ quan BHXH hoặc tại Trung tâm Phục vụ HCC các cấp hoặc qua dịch vụ bưu chính.
b) Người tham gia đóng trực tiếp cho Đại lý thu: nhận kết quả tại Đại lý thu.
c) Đối với người tham gia đóng thông qua ngân hàng hoặc hệ thống tiện ích thông minh theo phương thức đăng ký nhận kết quả theo hình thức đăng ký.
2.3 Thành phần hồ sơ 1. Người tham gia
a) Trường hợp đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện
Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).
b) Trường hợp hoàn trả tiền đã đóng
- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);
- Sổ BHXH;
- Văn bản chứng thực hoặc bản chụp kèm theo bản chính giấy chứng tử (trường hợp đã chết).
2. Đại lý thu
Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện
(Mẫu D05-TS).
2.4 Số lượng hồ sơ 01 bộ
2.5 Thời hạn giải quyết Không quá 05 ngày kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ theo quy định.
2.6 Đối tượng thực hiện TTHC Người tham gia
2.7 Cơ quan thực hiện TTHC BHXH tỉnh, BHXH huyện
2.8 Kết quả thực hiện TTHC - Sổ BHXH;
- Quyết định hoàn trả (Mẫu C16-TS)tiền hoàn trả
2.9 Lệ phí Không
2.10 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai - Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);
- Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện
(Mẫu D05-TS).
2.11 Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC Không
2.12 Căn cứ pháp lý của TTHC - Luật BHXH số 58/2014/QH13 (20/11/2014);
- Nghị định số 134/2015/NĐ-CP (29/12/2015); 
- Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH (18/02/2016);
- Quyết định số 595/QĐ-BHXH (14/4/2017);
- Quyết định số 838/QĐ-BHXH (29/5/2017);
- Quyết định số 888/QĐ-BHXH (16/7/2018);
- Quyết định số 505/QĐ-BHXH (27/3/2020).
File đính kèm: Tải file