Tin nổi bật

Hoạt động của TTHCC

Thực hiện các nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính theo chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh, ngày 26/01/2022 UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022.

Chi tiết nội dung Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 thành phố Cẩm Phả

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Các tin liên quan: