Tin nổi bật

Thủ tục hành chính

Lĩnh vực:
Đơn vị giải quyết:
Nội dung cần tìm:
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Thời gian giải quyết tối đa (ngày) Phí/Lệ phí (VNĐ)
1 Xác nhận thông tin hộ tịch Hộ Tịch 03 8000 đồng/văn bản
2 Thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản của đơn vị giao dịch tại KBNN Kho bạc nhà nước
3 Thủ tục đăng ký sử dụng tài khoản, bổ sung tài khoản và thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký của đơn vị giao dịch tại KBNN Kho bạc nhà nước
4 Thủ tục hạch toán vốn ODA, vốn vay ưu đãi vào ngân sách nhà nước Kho bạc nhà nước
5 Thủ tục kiểm soát chi vốn nước ngoài qua KBNN Kho bạc nhà nước
6 Thủ tục kiểm soát, thanh toán chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước qua KBNN Kho bạc nhà nước
7 Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước Kho bạc nhà nước
8 Thủ tục kiểm soát thanh toán các khoản chi thường xuyên, chi sự nghiệp có tính chất thường xuyên, chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu sử dụng kinh phí sự nghiệp Kho bạc nhà nước
9 Thủ tục kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua KBNN Kho bạc nhà nước
10 Thủ tục hoàn trả các khoản thu ngân sách nhà nước qua KBNN Kho bạc nhà nước
11 Thủ tục nộp tiền vào ngân sách nhà nước Kho bạc nhà nước
12 Thủ tục tất toán tài khoản của đơn vị giao dịch mở tại KBNN Kho bạc nhà nước
13 Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 15
14 Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 20 Không
15 Hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 20 Không
16 Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người. Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Theo từng trường hợp Không
17 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn. Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 20 Không
18 Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 15 Không
19 Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 15 Không
20 Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 12 Không
Trang: