Tin nổi bật

Thủ tục hành chính

Lĩnh vực:
Đơn vị giải quyết:
Nội dung cần tìm:
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Thời gian giải quyết tối đa (ngày) Phí/Lệ phí (VNĐ)
1 công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục xóa mù chữ Giáo dục và Đào tạo 15 Không
2 PHỤC HỒI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ, GIAO THÔNG CƠ GIỚI, HỘ GIA ĐÌNH VÀ CÁ NHÂN Phòng cháy chữa cháy 05 theo từng trường hợp
3 PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY CỦA CƠ SỞ Phòng cháy chữa cháy 07 Không
4 CẤP LẠI GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA NGUY HIỂM VỀ CHÁY NỔ Phòng cháy chữa cháy 05 Không
5 CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA NGUY HIỂM VỀ CHÁY, NỔ Phòng cháy chữa cháy 05 Không
6 CẤP LẠI CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY Phòng cháy chữa cháy 05 Không
7 CẤP ĐỔI CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY Phòng cháy chữa cháy 05 Không
8 CẤP CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY Phòng cháy chữa cháy 05 theo từng trường hợp
9 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Tín ngưỡng, tôn giáo 10 Không
10 Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện Tín ngưỡng, tôn giáo 13 Không
11 Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện Tín ngưỡng, tôn giáo 13 Không
12 Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện Tín ngưỡng, tôn giáo 13 Không
13 Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện Tín ngưỡng, tôn giáo 1 Không
14 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện Tín ngưỡng, tôn giáo 1 Không
15 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện Tín ngưỡng, tôn giáo 1 Không
16 Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo Tín ngưỡng, tôn giáo 01 Không
17 Thủ tục báo cáo tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường Tổ chức phi chính phủ 23 Không
18 Thủ tục hội tự giải thể Tổ chức phi chính phủ 28 Không
19 Thủ tục đổi tên hội Tổ chức phi chính phủ 28 Không
20 Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội Tổ chức phi chính phủ 28 Không
Trang: