Tin nổi bật

Thủ tục hành chính

Lĩnh vực:
Đơn vị giải quyết:
Nội dung cần tìm:
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Thời gian giải quyết tối đa (ngày) Phí/Lệ phí (VNĐ)
1 Thủ tục Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình (đối với các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện) Xây dựng 15 Không
2 Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, IV (thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện) Xây dựng Từ 5-8 ngày theo từng trường hợp
3 Thủ tục Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng/báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng điều chỉnh (do UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư) Xây dựng 10 Theo quy định của Bộ Tài Chính
4 Thủ tục Cung cấp thông tin về Quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Quy Hoạch 10 Không
5 Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt (chấp thuận) Tổng mặt bằng (kèm phương án kiến trúc công trình), Tổng mặt bằng công trình hạ tầng kỹ thuật theo tuyến thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Quy Hoạch 20 Không
6 Thủ tục Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Quy Hoạch 20 Không
7 Thủ tục Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt Đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện (Quy hoạch chi tiết; Thiết kế đô thị riêng) Quy Hoạch 20 Không
8 Thủ tục Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện (Quy hoạch chi tiết; Thiết kế đô thị riêng) Quy Hoạch 15 Không
9 Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp Lao động, tiền lương, quan hệ lao động 7 không
10 Công nhận khu vực biển Biển và Hải đảo 37 Không
11 Sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển Biển và Hải đảo 52 Không
12 Trả lại khu vực biển Biển và Hải đảo 47 Không
13 Gia hạn thời hạn giao khu vực biển Biển và Hải đảo 52 Không
14 Giao khu vực biển Biển và Hải đảo 52 Không
15 công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục xóa mù chữ Giáo dục và Đào tạo 15 Không
16 PHỤC HỒI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ, GIAO THÔNG CƠ GIỚI, HỘ GIA ĐÌNH VÀ CÁ NHÂN Phòng cháy chữa cháy 05 theo từng trường hợp
17 PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY CỦA CƠ SỞ Phòng cháy chữa cháy 07 Không
18 CẤP LẠI GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA NGUY HIỂM VỀ CHÁY NỔ Phòng cháy chữa cháy 05 Không
19 CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA NGUY HIỂM VỀ CHÁY, NỔ Phòng cháy chữa cháy 05 Không
20 CẤP LẠI CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY Phòng cháy chữa cháy 05 Không
Trang: