Tin nổi bật

Thủ tục hành chính

Lĩnh vực:
Đơn vị giải quyết:
Nội dung cần tìm:
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Thời gian giải quyết tối đa (ngày) Phí/Lệ phí (VNĐ)
1 Phê duyệt hoặc điều chỉnh phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư hoặc hộ gia đình cá nhân liên kết thành nhóm hộ, tổ hợp tác trường hợp có tổ chức các hoạt động du lịch sinh thái Kiểm Lâm 22 Không
2 Thực hiện kê khai tài sản, thu nhập Phòng chống tham nhũng 20 Không
3 Phê duyệt phương án khai thác thực vật rừng loại thông thường thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân cấp huyện Kiểm Lâm 10 Không
4 Cấp lại giấy phép môi trường Môi Trường 20 ngày 5.600.000
5 Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường Môi Trường 15 không quy định
6 Cấp đổi giấy phép môi trường Môi Trường 10 ngày Không quy định.
7 Cấp giấy phép môi trường Môi Trường Theo từng trường hợp 5.600.000
8 Đề nghị đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp huyện Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 24 Không
9 Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp Thủy lợi 30 Không
10 Xác nhận thông tin hộ tịch Hộ Tịch 03 8000 đồng/văn bản
11 Thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản của đơn vị giao dịch tại KBNN Kho bạc nhà nước
12 Thủ tục đăng ký sử dụng tài khoản, bổ sung tài khoản và thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký của đơn vị giao dịch tại KBNN Kho bạc nhà nước
13 Thủ tục hạch toán vốn ODA, vốn vay ưu đãi vào ngân sách nhà nước Kho bạc nhà nước
14 Thủ tục kiểm soát chi vốn nước ngoài qua KBNN Kho bạc nhà nước
15 Thủ tục kiểm soát, thanh toán chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước qua KBNN Kho bạc nhà nước
16 Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước Kho bạc nhà nước
17 Thủ tục kiểm soát thanh toán các khoản chi thường xuyên, chi sự nghiệp có tính chất thường xuyên, chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu sử dụng kinh phí sự nghiệp Kho bạc nhà nước
18 Thủ tục kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua KBNN Kho bạc nhà nước
19 Thủ tục hoàn trả các khoản thu ngân sách nhà nước qua KBNN Kho bạc nhà nước
20 Thủ tục nộp tiền vào ngân sách nhà nước Kho bạc nhà nước
Trang: