Tin nổi bật

Thủ tục hành chính

Lĩnh vực:
Đơn vị giải quyết:
Nội dung cần tìm:
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Thời gian giải quyết tối đa (ngày) Phí/Lệ phí (VNĐ)
1 thông báo chấm dứt hoạt động thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Thư Viện 10 Không
2 thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Thư Viện 10 Không
3 thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Thư Viện 10 Không
4 Các dịch vụ có chi phí trong quá trình thực hiện HĐMBĐ Điện lực 05 Không
5 Các dịch vụ miễn phí trong quá trình thực hiện HĐMBĐ Điện lực 03 Không
6 Cấp điện theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân mua điện từ lưới điện hạ áp sau trạm biến áp công cộng. Điện lực 07 Không
7 Phục hồi danh dự Bồi thường nhà nước 15 Không
8 giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại Bồi thường nhà nước 5 Không
9 Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu Lâm Nghiệp 02 Không
10 Thủ tục xin hỗ trợ dự án liên kết sản xuất Nông nghiệp phát triển nông thôn 25 Không
11 Thỏa thuận đấu nối cấp nước Nước 04 Không
12 Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH của người hưởng đã chết nhưng còn chế độ chưa nhận Bảo Hiểm Xã Hội 01 Không
13 Ủy quyền lĩnh thay các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp Bảo Hiểm Xã Hội 01 Không
14 Người hưởng lĩnh chế độ BHXH bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng tài khoản cá nhân và ngược lại, hoặc thay đổi thông tin cá nhân. Bảo Hiểm Xã Hội 01 Không
15 Thanh toán trực tiếp chi phí KCB BHYT/Cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm. Bảo Hiểm Xã Hội 40 Không
16 Thanh toán chi phí BHYT với cơ sở KCB BHYT Bảo Hiểm Xã Hội 40 Không
17 Ký hợp đồng KCB BHYT Bảo Hiểm Xã Hội 30 Không
18 Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Nghị định số 14/2020/NĐ-CP Bảo Hiểm Xã Hội 12 Không
19 Giải quyết điều chỉnh, hủy quyết định, chấm dứt hưởng BHXH Bảo Hiểm Xã Hội theo tùng trường hợp Không
20 Giải quyết chuyển hưởng sang địa bàn khác đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng Bảo Hiểm Xã Hội 01 Không
Trang: