Tin nổi bật

Hoạt động của TTHCC

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh và Thành phố về công tác cải cách thủ tục hành chính tại các Văn bản: Quyết định 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chỉnh phủ Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 09/4/2021 của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 61-KH/TU ngày 09/6/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 09/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 05/02/2022 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch cải cách hành chính thành phố Cẩm Phả năm 2022.
Uỷ ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo phòng, ban chuyên môn, Trung tâm Hành chính công, UBND các phường, xã và các cơ quan, đơn vị ngành dọc trên địa bàn có thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công triển khai thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm về công tác cải cách thủ tục hành chính năm 2022.
Nội dung cụ thể tại đây.
Các tin liên quan: