Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT
Lĩnh vực: Bảo Hiểm Xã Hội
Thời gian giải quyết: 05
Lệ phí: Không
Nội dung:
3 Tên thủ tục hành chính Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT
3.1 Trình tự thực hiện Bước 1. Lập, nộp hồ sơ
1. Đối với người tham gia
a) Người tham gia lập hồ sơ theo quy định tại mục 3.3 (Thành phần hồ sơ).
b) Đối với người tham gia được ngân sách nhà nước đóng BHYT: Nộp hồ sơ đã kê khai theo quy định cho UBND xã. Trường hợp điều chỉnh thông tin nộp hồ sơ cho UBND xã. Trường hợp người tham gia đã hiến bộ phận cơ thể: nộp Giấy ra viện cho cơ quan BHXH.
c) Đối với người tham gia được tổ chức BHXH đóng BHYT: Nộp hồ sơ cho UBND xã hoặc cho cơ quan BHXH. Đối với người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp khi cấp lại, đổi thẻ BHYT: nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH.
d) Đối với người được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng hoặc tham gia BHYT theo hộ gia đình: Nộp hồ sơ cho Đại lý thu hoặc cơ quan BHXH. Đối với học sinh, sinh viên đóng BHYT theo nhà trường thì nộp hồ sơ cho nhà trường.
đ) Đối với trường hợp hoàn trả: Người tham gia nộp hồ sơ cho Đại lý thu hoặc cơ quan BHXH.
2. Đối với UBND xã; Cơ sở trợ giúp xã hội, Cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương binh và người có công; Cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc ngành lao động, thương binh và xã hội; đại lý thu/ nhà trường, Phòng/Tổ chế độ BHXH.
a) Nhận hồ sơ của người tham gia theo quy định tại mục 3.3 và mục 3.4.
b) Ghi mã số BHXH vào Tờ khai TK1-TS và kê khai các mẫu theo quy định tại mục 3.3.
c) Nộp hồ sơ
- UBND xã nộp hồ sơ cho cơ quan lao động - thương binh và xã hội các đối tượng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý. Cơ quan lao động - thương binh và xã hội xác nhận và chuyển cơ quan BHXH.
- UBND xã nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH các đối tượng còn lại.
- Cơ sở trợ giúp xã hội, Cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương binh và người có công; Cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc ngành lao động, thương binh và xã hội: nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH.
- Phòng/Tổ Chế độ BHXH: Nộp hồ sơ cho Bộ phận Một cửa.
Bước 2. Đóng tiền.
Bước 3. Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ và giải quyết theo quy định.
Bước 4. Nhận kết quả, gồm: Thẻ BHYT; Quyết định hoàn trả và tiền hoàn trả.
3.2 Cách thức thực hiện 1. Nộp hồ sơ
a) Người tham gia: nộp hồ sơ bằng một trong các hình thức sau:
- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích;
- Nộp trực tiếp cho UBND xã (người tham gia được Ngân sách nhà nước đóng BHYT; người tham gia được tổ chức BHXH đóng BHYT);
 - Nộp trực tiếp cho cơ quan BHXH hoặc tại Trung tâm Phục vụ HCC các cấp (Người tham gia được tổ chức BHXH đóng BHYT; Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp khi cấp lại, đổi thẻ BHYT; Người được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng hoặc tham gia BHYT theo hộ gia đình);
- Nộp trực tiếp cho Đại lý thu: Người được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng hoặc tham gia BHYT theo hộ gia đình;
- Nộp trực tiếp cho nhà trường: Học sinh, sinh viên.
b) UBND xã/đại lý thu/nhà trường: nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH, cụ thể:
- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích;
- Nộp trực tiếp;
- Thông qua giao dịch điện tử: Lập hồ sơ điện tử bằng phần mềm kê khai của BHXH Việt Nam hoặc của Tổ chức I-VAN; Ký điện tử trên hồ sơ và gửi đến Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc qua Tổ chức I-VAN.
2. Nộp tiền
a) Người tham gia
- Người tham gia BHYT theo hộ gia đình, người được ngân sách hỗ trợ một phần mức đóng BHYT: nộp tiền cho Đại lý thu hoặc nộp trực tiếp cho cơ quan BHXH theo phương thức đăng ký hoặc nộp qua ngân hàng hoặc hệ thống tiện ích thông minh.
- Học sinh, sinh viên: nộp tiền cho nhà trường
b) UBND xã/Đại lý thu/nhà trường
Nộp số tiền đã thu của người tham gia cho cơ quan BHXH theo quy định. Trường hợp giao dịch điện tử, nộp tiền đóng thông qua tài khoản ngân hàng.
3. Nhận kết quả giải quyết:
a) Người tham gia BHYT hộ gia đình nộp hồ sơ trực tiếp cho cơ quan BHXH nhận kết quả theo các hình thức đăng ký.
b) Người tham gia nộp hồ sơ cho UBND xã, Đại lý thu/nhà trường: nhận kết quả qua UBND cấp xã, Đại lý thu/nhà trường.
3.3 Thành phần hồ sơ 1. Đối với người tham gia
 Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).
Trường hợp người tham gia là người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật: bổ sung Giấy ra viện có ghi rõ "đã hiến bộ phận cơ thể".
Trường hợp người tham gia được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: bổ sung Giấy tờ chứng minh (nếu có) theo Phụ lục 03.
2. Đối với đơn vị; UBND xã; Cơ sở trợ giúp xã hội, Cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương binh và người có công; Cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc ngành lao động, thương binh và xã hội; đại lý thu/nhà trường, Phòng/Tổ chế độ BHXH:
- Danh sách người chỉ tham gia BHYT (mẫu D03-TS).
3. Trường hợp hoàn trả tiền đã đóng
a) Đối với người tham gia:
- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).
- Bản sao chứng thực hoặc bản chụp kèm theo bản chính Giấy chứng tử đối với trường hợp chết
b) Đối với UBND xã/đại lý thu/nhà trường:
Trường hợp hoàn trả tiền đóng BHYT cho nhiều người trong cùng đối tượng, UBND xã, đại lý thu/nhà trường lập danh sách đề nghị hoàn trả theo mẫu D03-TS.
3.4 Số lượng hồ sơ 01 bộ
3.5 Thời hạn giải quyết Kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ theo quy định:
Không quá 05 ngày; riêng đối với người hưởng trợ cấp thất nghiệp không quá 02 ngày
3.6 Đối tượng thực hiện TTHC Người tham gia
3.7 Cơ quan thực hiện TTHC BHXH tỉnh, BHXH huyện
3.8 Kết quả thực hiện TTHC - Thẻ BHYT
- Quyết định hoàn trả (mẫu C16-TS) và Tiền hoàn trả
3.9 Lệ phí Không
3.10 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai - Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).
- Danh sách người chỉ tham gia BHYT (Mẫu D03-TS)
3.11 Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC Không
3.12 Căn cứ pháp lý của TTHC - Luật BHYT số 25/2008/QH12 (14/11/2008);
- Luật BHYT số 46/2014/QH13 (13/6/2014);
- Nghị định số 146/NĐ-CP (17/10/2018);
- Quyết định số 595/QĐ-BHXH (14/4/2017);
- Quyết định số 838/QĐ-BHXH (29/5/2017;
- Quyết định số 888/QĐ-BHXH (16/7/2018);
- Quyết định số 505/QĐ-BHXH (27/03/2020).
File đính kèm: Tải file