Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: đăng ký nội quy lao động đối với tổ chức, doanh nghiệp trong cụm công nghiệp
Lĩnh vực: Lao động việc làm
Thời gian giải quyết: 3
Lệ phí: Không
Nội dung: a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Tổ chức, doanh nghiệp trong cụm công nghiệp lập hồ sơ theo quy định, nộp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố trên địa bàn nơi đóng trụ sở của tổ chức, doanh nghiệp.
- Bước 2: Cán bộ của Phòng LĐ-TB&XH trực tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn tổ chức, doanh nghiệp bổ sung, hoàn thiện lại; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.
- Bước 3: Tổ chức, doanh nghiệp nhận kết quả qua Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố theo quy định.
b) Cách thức thực hiện:
* Nộp hồ sơ: Lựa chọn nộp hồ sơ qua Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố bằng một trong các cách thức sau:
- Nộp hồ sơ trực tiếp;
- Gửi hồ sơ qua đường bưu điện (gửi qua bưu điện thông thường hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích);
- Gửi hồ sơ qua mạng theo địa chỉ
http://dichvucong.quangninh.gov.vn/. Khi cán bộ của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định xong hồ sơ qua mạng, yêu cầu tổ chức, cá nhân mang bản giấy đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công để chuyển cho cán bộ tiếp nhận lưu hồ sơ và đồng thời nhận kết quả. Trong trường hợp hồ sơ bản giấy có sự sai lệch so với hồ sơ gửi qua mạng cho cán bộ của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định và phê duyệt thì tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm đối với sai lệch đó theo quy định pháp luật.
* Nhận kết quả: Lựa chọn nhận kết quả qua Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố bằng một trong các cách thức sau:
- Nhận kết quả trực tiếp;
- Đăng ký nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động;
- Quyết định ban hành nội quy lao động;
- Biên bản góp ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở;
- Nội quy lao động.
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: Trong đó:
+ Tiếp nhận dưới 10 hồ sơ/ngày: 3.5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
+ Tiếp nhận từ 10 hồ sơ trở lên/ngày: thực hiện trong 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người sử dụng lao động.
f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Lao động – TB&XH.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo về việc đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp.
h) Phí, lệ phí: Không .
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định
k) Yêu cầu, điều kiện: Các quy định của nội quy lao động không trái với pháp luật lao động.
l) Căn cứ pháp lý:
- Bộ luật lao động năm 2012;
- Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động;
- Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 của Bộ Lao động - TB&XH hướng dẫn một số điều về HĐLĐ, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động;
- Nghị định 148/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật Lao động.
- Quyết  định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 18/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh “V/v thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong các Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh”. 

 
File đính kèm: Tải file