Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp
Lĩnh vực: Lao động, tiền lương, quan hệ lao động
Thời gian giải quyết: 7
Lệ phí: không
Nội dung: a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người sử dụng lao động đăng ký kinh doanh (nộp tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện).
- Bước 2: Cán bộ của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trực tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn tổ chức, doanh nghiệp bổ sung, hoàn thiện lại; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.
- Bước 3: Tổ chức, doanh nghiệp nhận kết quả qua Trung tâm Hành chính công cấp huyện theo quy định.
b) Cách thức thực hiện:
* Nộp hồ sơ: Lựa chọn nộp hồ sơ qua Trung tâm Hành chính công cấp huyện bằng một trong các cách thức sau:
- Nộp hồ sơ trực tiếp;
- Gửi hồ sơ qua đường bưu điện (gửi qua bưu điện thông thường hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích);
- Gửi hồ sơ qua mạng theo địa chỉ
http://dichvucong.quangninh.gov.vn/. Khi cán bộ của phòng Lao động  - TB&XH cấp huyện thẩm định xong hồ sơ qua mạng, yêu cầu tổ chức, cá nhân mang bản giấy đến Trung tâm Hành chính công thành phố để chuyển cho cán bộ tiếp nhận lưu hồ sơ và đồng thời nhận kết quả. Trong trường hợp hồ sơ bản giấy có sự sai lệch so với hồ sơ gửi qua mạng cho cán bộ của Phòng thẩm định và phê duyệt thì tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm đối với sai lệch đó theo quy định pháp luật.
* Nhận kết quả: Lựa chọn nhận kết quả qua Trung tâm Hành chính công cấp huyện bằng một trong các cách thức sau:
- Nhận kết quả trực tiếp;
- Đăng ký nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ:
- Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động;
- Quyết định ban hành Nội quy lao động
- Bản nội quy lao động;
- Văn bản góp ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở;
- Các văn bản của người sử dụng lao động có quy định liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (nếu có).
* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ
d) Thời hạn giải quyết: Trong đó:
+ Tiếp nhận dưới 10 hồ sơ/ngày: 3.5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
+ Tiếp nhận từ 10 hồ sơ trở lên/ngày: thực hiện trong 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên
f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thông báo về việc đăng ký nội quy lao động.
h) Phí, lệ phí: Không có
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định
k) Yêu cầu, điều kiện: Các quy định của nội quy lao động không trái với pháp luật lao động.
l) Căn cứ pháp lý: 
- Bộ Luật Lao động năm 2019.
- Nghị đinh số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động;
- Quyết định số 1868/QĐ-LĐTBXH ngày 22/12/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh về việc ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 13 huyện, thị xã, thành phố.
 

 
File đính kèm: Tải file