Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
Thời gian giải quyết: 02
Lệ phí: 50.000 đ
Nội dung:
a) Trình tự thực hiện:
- Cá nhân hoặc nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm hành chính công cấp huyện để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định;
- Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công  cấp huyện;
- Bộ phận chuyên ngành của Phòng Tài chính - Kế hoạch tại Trung tâm hành chính công cấp huyện kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.
- Cá nhân hoặc nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm hành chính công  cấp huyện nhận kết quả.

b) Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công cấp huyện.

c)  Thành phần hồ sơ:
- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh (mẫu).
- Trường hợp hộ kinh doanh chuyển địa chỉ từ quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh khác đến phải kèm theo biên bản họp nhóm cá nhân về việc đăng ký thay đổi địa chỉ đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập và Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình.
- Giấy chứng nhận ĐKKD cũ (bản gốc).

d) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

đ) Thời hạn giải quyết:
02 (hai) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Nếu hộ kinh doanh chuyển địa chỉ sang quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh khác nơi hộ kinh doanh đã đăng ký thì thời hạn là 05 (năm) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện: Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện

g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Hộ kinh doanh.

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh/Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.

i) Lệ phí: 24.000 đồng/lần.

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh (Phụ lục III-3, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT);

l. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: Không.

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.
- Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND ngày 31/10/2023 của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc bãi bỏ, sửa đổi một số khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND Tỉnh 
File đính kèm: Tải file