Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Đề nghị tạm ngừng cấp nước; thanh lý hợp đồng dịch vụ cấp nước
Lĩnh vực: Nước
Thời gian giải quyết: 03
Lệ phí: Không
Nội dung:
1 Cách thức thực hiện Nhân viên bộ phận kinh doanh tại Đơn vị cấp nước và nhân viên Trung tâm hành chính công tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của tổ chức, cá nhân theo quy trình các bước và thời gian của thủ tục hành chính đã được quy định.
2 Trình tự thực hiện Bước 1: Khách hàng nộp hồ sơ và nhận giấy hẹn tại bộ phận kinh doanh Đơn vị cấp nước hoặc Trung tâm HCC thành phố/huyện/thị xã.
Bước 2:
- Trường hợp tạm ngừng hợp đồng:
* Khách hàng theo giấy hẹn tham gia giám sát việc tạm ngừng nguồn nước cùng trạm quản lý, ký biên bản hoàn thành công việc.
* Đối với khách hàng vi phạm hợp đồng (chưa thanh toán tiền nước đã được thông báo 3 lần): Trạm quản lý tiến hành tạm  ngừng cấp nước, ký biên bản theo mẫu BM04/BTT-KD.
- Trường hợp thanh lý hợp đồng dịch vụ cấp nước: khách hàng theo giấy hẹn, tham gia giám sát việc cắt nước của trạm quản lý tại điểm sử dụng nước, nếu đồng hồ của khách hàng đầu tư thì bàn giao lại cho khách hàng, đồng hồ do Công ty đầu tư thì thu hồi về kho Xí nghiệp (có biên bản bàn giao xác nhận của 2 bên).
3 Hồ sơ  Thành phần hồ sơ 01 bộ gồm:
- Tạm ngừng cấp nước: Giấy đề nghị tạm ngừng (theo mẫu BM05/BTT-KD)
- Thanh lý hợp đồng dịch vụ cấp nước:
+ Giấy đề nghị thanh lý hợp đồng dịch vụ cấp nước (theo mẫu BM06/BTT-KD), đối với khách hàng cơ quan phải có chữ ký, đóng dấu.
+ Hợp đồng dịch vụ cấp nước - nếu có thể thu hồi. (không áp dụng với khối cơ quan).
4 Yêu cầu, điều kiện thực hiện Thanh toán hết sản lượng sử dụng trên đồng hồ;
5 Thời gian giải quyết - Trường hợp không tồn sản lượng của tháng hiện tại: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Trường hợp còn tồn sản lượng trên đồng hồ của tháng hiện tại: in hóa đơn thu tiền nước, chuyển thủ tục sang tháng tiếp theo để thực hiện.
6 Đối tượng thực hiện Hộ gia đình, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
7 Cơ quan thực hiện Xí nghiệp Nước huyện/thị/thành phố
8 Kết quả thực hiện Tạm ngừng cấp nước hoặc thanh lý hợp đồng (Theo mẫu BM11/BTT-KD)
9 Kinh phí Không mất phí
10 Căn cứ pháp lý - Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/07/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch.
 
File đính kèm: Tải file