Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá
Lĩnh vực: Thủy sản
Thời gian giải quyết: 03
Lệ phí: Không
Nội dung: 1.1. Trình tự thực hiện:
- Tổ chức, cá nhân lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định.
- Nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện.
- Trung tâm Hành chính công cấp huyện kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), in phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.
- Tổ chức, cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện nhận kết quả.
1.2Cách thức thực hiện: Hồ sơ gửi bằng một trong các hình thức sau: Trực tiếp;Theo đường bưu điện; Fax; Thư điện tử; Đăng ký trực tuyến tại địa chỉ:
http://dichvucong.quangninh.gov.vn
1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
(1). Hồ sơ đối với tàu đóng mới gồm:
a) Tờ khai đăng ký tàu cá theo Mẫu số 02.ĐKT Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư 23/2018/TT-BNNPTNT;
b) Bản chính Giấy chứng nhận xuất xưởng do chủ cơ sở đóng tàu cấp theo Mẫu số 03.ĐKT Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư 23/2018/TT-BNNPTNT;
c) Bản chính văn bản chấp thuận đóng mới đối với tàu cá;
d) Bản chính biên lai nộp thuế trước bạ của tàu hoặc bản chính Tờ khai lệ phí trước bạ của tàu có xác nhận của cơ quan thuế;
  đ) Ảnh màu (9 x 12 cm, chụp toàn tàu theo hướng 2 bên mạn tàu); 
  (2).  Hồ sơ đối với tàu cải hoán gồm:
a) Tờ khai đăng ký tàu cá theo Mẫu số 02.ĐKT Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư 23/2018/TT-BNNPTNT;
b) Bản chính biên lai nộp thuế trước bạ của tàu hoặc bản chính Tờ khai lệ phí trước bạ của tàu có xác nhận của cơ quan thuế;
  c) Ảnh màu (9 x 12 cm, chụp toàn tàu theo hướng 2 bên mạn tàu); 
  d) Bản chính Giấy chứng nhận cải hoán, sửa chữa tàu theo Mẫu số 04.ĐKT Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT;
  đ) Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký cũ;
  e) Văn bản chấp thuận cải hoán đối với tàu cá.
  (3). Hồ sơ đối với tàu được mua bán, tặng cho gồm:
a) Tờ khai đăng ký tàu cá theo Mẫu số 02.ĐKT Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư 23/2018/TT-BNNPTNT;
b) Bản chính biên lai nộp thuế trước bạ của tàu hoặc bản chính Tờ khai lệ phí trước bạ của tàu có xác nhận của cơ quan thuế;
  c) Ảnh màu (9 x 12 cm, chụp toàn tàu theo hướng 2 bên mạn tàu); 
  d) Bản chính Giấy tờ chuyển nhượng quyền sở hữu tàu theo quy định;  
  đ) Văn bản chấp thuận mua bán tàu cá, trừ trường hợp tàu cá mua bán trong tỉnh;
  e) Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cũ kèm theo hồ sơ đăng ký gốc của tàu;
  g) Bản chính Giấy chứng nhận xóa đăng ký.
          (4). Số lượng hồ sơ: 01 bộ
1.4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc
1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: không
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện
+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện
- Cơ quan phối hợp: Không
1.7. Kết quả thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá
1.8. Phí, lệ phí: Không
1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Mẫu quy định tại Mẫu số 02.ĐKT Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư 23/2018/TT-BNNPTNT;
1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Tại khoản 3, Điều 71 của Luật Thủy sản quy định tàu cá được cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá khi đáp ứng các điều kiện như sau:
a) Có giấy tờ chứng minh về sở hữu hợp pháp tàu cá;
b) Có giấy chứng nhận tạm ngừng đăng ký tàu cá đối với trường hợp thuê tàu trần; giấy chứng nhận xóa đăng ký tàu cá đối với trường hợp nhập khẩu, mua bán, tặng cho hoặc chuyển tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
c) Chủ tàu có trụ sở hoặc nơi đăng ký thường trú tại Việt Nam.
- Căn cứ hạn ngạch tại Quyết định số 3285/QĐ-UBND ngày 8/8/2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc giao hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản cho tàu cá hoạt động tại vùng ven bờ, vùng lộng và vùng khơi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Thủy sản năm 2017.
- Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá.
- Quyết định số 4866/QĐ-BNN-TCTS ngày 10/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bãi bỏ lĩnh vực thủy sản thuộc chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Quyết định số 700/QĐ-BNN-VP ngày 01/3/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.
- Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Quy định phân cấp quản lý, đăng ký, đăng kiểm tàu cá và phát triển tàu cá theo chiều dài lớn nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
- Quyết định số 3285/QĐ-UBND ngày 8/8/2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc giao hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản cho tàu cá hoạt động tại vùng ven bờ, vùng lộng và vùng khơi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
- Quyết định số 3884/QĐ-UBND ngày 17/9/2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính cấp huyện thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 
 
 
 
Mẫu số 02.ĐKT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
................, ngày....... tháng...... năm........
 
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ TÀU CÁ
Kính gửi: ..........................................................................................
 
Họ tên người đứng khai:.............................................................................
Thường trú tại: .......................................................................................................
Chứng minh nhân dân/căn cước công dân số:.........................................................
Điện thoại:...............................................................................................................
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá với nội dung sau:
1. Đặc điểm cơ bản của tàu như sau:
 
Tên tàu: ......................................; Công dụng (nghề):.............................................
Năm, nơi đóng: .......................................................................................................
Cảng đăng ký: .........................................................................................................
Thông số cơ bản của tàu (m): Lmax=……; Bmax=……..; D=………
Ltk  =……..; Btk...=….......; d=……
Vật liệu vỏ: ........................................; Tổng dung tích (GT): ................................
Sức chở tối đa, tấn: ................................Số thuyền viên,người..............................
Nghề chính: ..............................................Nghề kiêm:............................................
Vùng hoạt động:......................................................................................................
Máy chính:
TT Ký hiệu máy Số máy Công suất định mức, KW Vòng quay định mức, v/ph  
Ghi chú
           
           
           
 
2. Họ tên, địa chỉ của từng chủ sở hữu (Nếu tàu thuộc sở hữu nhiều chủ):
TT Họ và tên Địa chỉ Chứng minh nhân dân/căn cước công dân
       
       
       
 
Tôi xin cam đoan sử dụng tàu đúng nội dung đã đăng ký và chấp hành đúng các quy định của pháp luật Nhà nước.
                                                                                         ĐẠI DIỆN CHỦ TÀU
 
 
 
 
Mẫu số 05.ĐKT
MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ TÀU CÁ
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
                                                    
 
N0 …………             
 
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ
TÀU CÁ
REGISTRATION CERTIFICATE OF FISHING VESSEL
TÊN CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
Chứng nhận tàu cá có các thông số dưới đây đã được đăng ký vào Sổ Đăng ký tàu cá Việt Nam:
Hereby certifies that the fishing vessel with the following specifications has been registered into The Vietnam National Vessel Registration Book:
Tên tàu:    
Name of Vessel
Hô hiệu:          
Signal Letters
Chủ tàu:
Vessel owner                          
Nơi thường trú:
Residential Address                                             
Kiểu tàu:   
Type of Vessel
Công dụng (nghề):    
Used for (fishing gear)
Tổng dung tích, GT: 
Gross Tonnage
Trọng tải toàn phần:
Dead weight
Chiều dài Lmax, m:                                          
Length overal
Chiều rộng Bmax, m:     
Breadth overal
Chiều dài thiết kế Ltk, m:       
Length
Chiều rộng thiết kế Btk, m:     
Breadth
Chiều cao mạn D, m:   
Draught
Chiều chìm d, m:   
Depth
Vật liệu vỏ:
Materials
Tốc độ tự do hl/h:
Speed
Năm và nơi đóng:    
Year and Place of Build
Số lượng máy:  
Number of Engines
Tổng công suất (KW):    
Total power
Ký hiệu máy
Type of machine
Số máy
Number engines
Công suất (KW)
Power
Năm và nơi chế tạo
Year and place of manufacture
................................ ..................................... ........................... ....................................................
................................ ..................................... ........................... ....................................................
Cảng đăng ký:
Port Registry
Cơ sở đăng kiểm tàu cá:
Register of Vessels
Số đăng ký:
Number or registry
 
  Cấp tại …, ngày ….tháng… năm…….        
Issued at            Date
  THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ TÀU CÁ
 
 
 
 
 
THÔNG TIN VỀ CHỦ SỞ HỮU TÀU(****)
 
TT Họ và tên Địa chỉ Chứng minh
nhân dân/căn cước công dân
Tỷ lệ cổ phần
(%)
         
         
         
 
 
 
 
 
 
 
 
Chú thích:  
                (****) Đối với trường hợp tàu thuộc sở hữu nhiều chủ.
 
 
 
Mẫu số 06.ĐKT
MẪU SỔ DANH BẠ THUYỀN VIÊN TÀU CÁ
1. Mặt ngoài của trang bìa trước Sổ danh bạ thuyền viên
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------------

 
 
 
 
 
 
SỔ DANH BẠ
THUYỀN VIÊN TÀU CÁ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Năm………….
 
2. Trang 1 Sổ danh bạ thuyền viên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

 
 
 
SỔ DANH BẠ
THUYỀN VIÊN TÀU CÁ
 
 
                       Tên tàu cá:
                       Số đăng ký:
                       Nơi đăng ký:
                       Chủ tàu cá:
                       Nơi thường trú::
 
 
 
 
 
 
Sổ danh bạ này gồm 26 trang,
được đánh số thứ tự từ 01 đến 26
Ngày ……. tháng……năm…….
CHỦ TÀU
 
 
 
 
 
Năm………….
 
3. Trang 2-5 Sổ danh bạ thuyền viên
DANH SÁCH THUYỀN VIÊN TÀU CÁ
 
TTT Họ và tên
 
Số CMTND/căn cước công dân; Ngày cấp, nơi cấp Chức danh
 
Số văn bằng, chứng chỉ Ghi chú
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
 
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)
  Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
(Ký tên, đóng dấu)
 
 
Ghi chú: Khi có sự thay đổi thuyền viên tàu cá phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.
 
 
 4. Trang 20-25 Sổ danh bạ thuyền viên
CHỨNG THỰC TÀU CÁ RỜI, CẬP CẢNG CÁ
Rời cảng cá Cập cảng cá Ghi chú
Ngày……..tháng………năm
Gồm:………..người
Nhận xét:……………....
……………………………………
Cơ quan xác nhận*
(Ký tên và đóng dấu)
…………………………………
…………………………………
 
Ngày……..tháng………năm
Gồm:…… người
Nhận xét:……………...
…………………
Cơ quan xác nhận*
(Ký tên và đóng dấu)
…………………………………
…………………………………
 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
 
Rời cảng cá Cập cảng cá Ghi chú
Ngày……..tháng………năm
Gồm:………..người
Nhận xét:…………….....................
……………………………
……………………………
Cơ quan xác nhận*
(Ký tên và đóng dấu)
…………………………………
…………………………………
Ngày……..tháng………năm
Gồm:………..người
Nhận xét:……………......................
………………………………
……………………………………
Cơ quan xác nhận*
(Ký tên và đóng dấu)
…………………………………
…………………………………
 
……………………………
…………………………………
………………………………
………………………………
 
 
 
 
File đính kèm: Tải file