Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Lĩnh vực: Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử
Thời gian giải quyết: 07
Lệ phí: không
Nội dung:
 
1/ Trình tự thực hiện
- Tổ chức lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm Hành chính công Thành phố để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định.
- Nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công Thành phố.
- Trung tâm Hành chính công kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.
- Tổ chức căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm Hành chính công Thành phố nhận kết quả.
 
2/ Cách thức thực hiện:

- Nơi nhận: tại Trung tâm Hành chính công - UBND thành phố Cẩm Phả
- Phương thức nhận: trực tiếp tại TTHCC qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ: http://dichvucong.quangninh.gov.vn.
- Nơi trả: Trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công - UBND thành phố Cẩm Phả, qua dịch vụ bưu chính công ích.

3/ Thành phần hồ sơ, bao gồm:
+ Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận (Theo mẫu 05 (cá nhân) hoặc 06 (tổ chức, doanh nghiệp) ban hành Kèm Nghị định 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của CP).
+ Bản sao có chứng thực giấy đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;
+ Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu của chủ điểm cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đối với trường hợp chủ điểm là cá nhân;
+ Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếucủa cá nhân địa diện cho tổ chức, doanh nghiệp trực tiếp quản lý điểm cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đối với trường hợp chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp.

4/  Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

5/ Thời hạn giải quyết: 3,5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

6/ Đối tượng thực hiện: Chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

7/ Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND Thành phố
- Cơ quan, người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Văn hóa Thông tin thành phố Cẩm Phả.
- Cơ quan phối hợp: Không.  

8/ Kết quả thực hiện:
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (theo Mẫu số 03 hoặc Mẫu số 04 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 27/2018/NĐ-CP).

9/ Lệ phí: Không.

10/ Mẫu đơn, tờ khai:
- Đối với chủ điểm là cá nhân: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo Mẫu số 05 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 27/2018/NĐ-CP;
- Đối với chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Theo Mẫu số 06 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 27/2018/NĐ-CP.

11/ Yêu cầu, điều kiện thực hiện:         
Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng khi đáp ứng các điều kiện sau đây (Khoản 2, mục 35, Điều 1  Nghị định số 27/2018/NĐ-CP):
a) Có đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.
b) Địa điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng có chiều dài đường bộ ngắn nhất từ cửa chính hoặc cửa phụ của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tới cổng chính hoặc cổng phụ của cổng trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trung tâm giáo dục thường xuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú từ 200 m trở lên;
c) Có biển hiệu “Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng” ghi rõ tên điểm, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, số đăng ký kinh doanh. Trường hợp điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đồng thời là đại lý Internet thì thêm nội dung “Đại lý Internet”. Trường hợp điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đồng thời là điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp thì thêm nội dung “Điểm truy nhập Internet công cộng”
d) Tổng diện tích các phòng máy của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tối thiểu 50 m2 tại các khu vực đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I, loại II, loại III; tối thiểu 40 m2 tại các đô thị loại IV, loại V; tối thiểu 30 m2 tại các khu vực khác;
đ) Bảo đảm đủ ánh sáng, độ chiếu sáng đồng đều trong phòng máy.
e) Có thiết bị và nội quy phòng cháy, chữa cháy theo quy định về phòng, chống cháy, nổ của Bộ Công an.
g) Nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

12/ Căn cứ pháp lý Thủ tục hành chính:
- Luật Viễn thông năm 2009;
- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;
- Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.
- Quyết định số 2719/2015/QĐ-UBND ngày 18/9/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quy định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ truy nhập Internet công cộng và trò chơi điện cộng cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
- Quyết định số 3762/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng của Sở Thông tin và Truyền thông
- Quyết định số 851/QĐ-UBND ngày 16/3/2017 của UBND Thành phố về việc ủy quyền cho Phòng Văn hóa và Thông tin cấp, sửa đổi bổ sung, gia hạn, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ TCĐTCC trên địa bàn.
- Quyết định số 1652/QĐ-UBND ngày 17/5/2018 của UBND Thành phố về việc dừng ủy quyền một số nhiệm vụ quyền hạn của UBND Thành phố cho Phòng Văn hóa và Thông tin.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mẫu số 05
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcCẩm Phả, ngày … tháng … năm …
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN
HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ
(Áp dụng cho chủ điểm là cá nhân)
 
Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả
 
Tôi đề nghị được cấp giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động trò chơi điện tử công cộng như sau:
Phần 1. Thông tin chung
1. Họ và tên: ................................................................................................
Số CMND/thẻ CCCD/hộ chiếu: …………............Ngày cấp:……........…. 
Nơi cấp: .............................................................................
Địa chỉ liên hệ: ............................................................................................
Điện thoại: ………………………..Địa chỉ thư điện tử: .............................
2. Tên điểm: .................................................................................................
3. Số đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng ..................................................
4. Địa chỉ của địa điểm kinh doanh (số nhà, thôn/phố, xã/phường, thành phố, tỉnh):............................................................................................................... 
5. Tổng diện tích các phòng máy (m2): .......................................................
6. Số lượng máy tính dự kiến: .....................................................................
Phần 2. Tài liệu kèm theo
1. Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;
2. Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu của chủ điểm;
3. Các tài liệu liên quan khác (nếu có) ........................................................
Phần 3. Cam kết
Tôi xin cam kết:
1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và các tài liệu kèm theo.
2. Nếu được cấp giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, tôi cam kết giữ an ninh trật tự địa phương, tuân thủ các quy định về phòng chống cháy nổ của cơ quan công an và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam về cung cấp dịch vụ tròchơi điện tử trên mạng./.
  CHỦ ĐIỂM
(Ký, ghi rõ họ tên)
 
Mẫu số 06
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcCẩm Phả, ngày … tháng … năm …
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN
HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ
(Áp dụng cho chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp)
 
Kính gửi:  Ủy ban nhân dân Thành phố Cẩm Phả.
 (Tên tổ chức, doanh nghiệp) đề nghị được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động trò chơi điện tử công cộng như sau:
Phần 1. Thông tin chung
1. Tên tổ chức, doanh nghiệp:…………………………….................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………..
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc số quyết định thành lập của tổ chức:
Số: ………… …Ngày cấp:………………Cơ quan cấp:…...........………………...........
- Địa chỉ trụ sở chính:……................................................................................................
- Điện thoại liên hệ:.............................................Fax:.......................................................
- Địa chỉ thư điện tử:…………………..………………………….……………..
2. Tên điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng:………..……………
3. Thông tin của người quản lý trực tiếp điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng:
- Họ và tên:……………………………………………….................…….…..…………
- Số CMND:……………Ngày cấp:……..….. Nơi cấp:………...............…..……..……
- Điện thoại liên hệ: …………………Địa chỉ thư điện tử: …............…...….…..…….
4. Địa chỉ của địa điểm kinh doanh ((số nhà, thôn/phố, xã/phường, thành phố, tỉnh):.…....................................................................................................................…….
5. Tổng diện tích các phòng máy (m2):…..……………….............……………………..
6. Số lượng máy tính dự kiến: ………………………….............................................................................................................................................................................................................……………………….
Phần 2. Tài liệu kèm theo
1. Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;
2. Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân của người quản lý trực tiếp điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;
3. Các tài liệu liên quan khác (nếu có) ………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Phần 3. Cam kết
(Tên tổ chức, doanh nghiệp) xin cam kết:
1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và các tài liệu kèm theo.
2. Nếu được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo đơn này, (tên tổ chức, doanh nghiệp) cam kết giữ an ninh trật tự địa phương, tuân thủ các quy định về phòng chống cháy nổ của cơ quan công an và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam về cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng./.
  CHỦ ĐIỂM
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)
File đính kèm: Tải file