Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: CẤP LẠI CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
Lĩnh vực:
Thời gian giải quyết: 05
Lệ phí: Không
Nội dung:

3.1: Trình tự thực hiện

Bước 1. Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công thành phố Cẩm Phả. Người được cơ quan, tổ chức cử đến liên hệ nộp hồ sơ phải có Giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền, xuất trình thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng.

Bước 3. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ (các văn bản giấy tờ có trong hồ sơ là bản chính hoặc bản sao có công chứng, chứng thực hoặc bản sao hoặc bản chụp kèm theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu):

- Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì tiếp nhận và ghi thông tin vào Phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy, chữa cháy (Mẫu số PC03/Giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công thành phố Cẩm Phả) giao cho người nộp hồ sơ 01 bản và lưu 01 bản.

 - Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thành phần hoặc chưa hợp lệ thì trả lại, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo quy định và ghi thông tin vào Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ (Mẫu số PC04) giao cho người nộp hồ sơ 01 bản và lưu 01 bản.

Bước 4. Căn cứ theo ngày hẹn trên phiếu tiếp nhận hồ sơ, cá nhân, tổ chức đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả.

3.2: Cách thức thực hiện

- Trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công thành phố Cẩm Phả.

- Trực tuyến tại Dịch vụ công mức độ 3.

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ Thứ 2 đến hết thời gian làm việc sáng Thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo Luật Lao Động).

3.3: Thành phần, số lượng hồ sơ

- Văn bản đề nghị cấp đổi cấp lại Chứng nhận huấn luyện (Mẫu số PC24).

- Số lượng: 01 (một) bộ.

3.4: Thời hạn giải quyết

Quy định không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Công an thành phố giảm còn không quá 03 ngày làm việc

3.5: Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Cá nhân đã được Công an thành phố Cẩm Phả cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy nhưng bị mất giấy chứng nhận.

3.6: Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

-   Công an thành phố Cẩm Phả.

3.7: Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định số 83/2017/NĐ-CP).

3.8: Lệ phí

Không.

3.9: Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu số PC24 ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP

3.10: Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Phải có tài liệu chứng minh đã được cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy trước đó.

3.11: Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính       

- Luật phòng cháy, chữa cháy năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy năm 2013.

 - Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy, chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy.

 - Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định công tác cứu nạn cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.

- Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy, chữa cháy, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy, chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy.

File đính kèm: Tải file