Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá
Lĩnh vực: Thủy sản
Thời gian giải quyết: 3
Lệ phí: Không
Nội dung: 1. Trình tự thực hiện:
- Tổ chức, cá nhân lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định.
- Nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện.
- Trung tâm Hành chính công cấp huyện kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), in phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.
- Tổ chức, cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện nhận kết quả.
2.2. Cách thức thực hiện: Hồ sơ gửi bằng một trong các hình thức sau: Trực tiếp;Theo đường bưu điện; Fax; Thư điện tử; Đăng ký trực tuyến tại địa chỉ:
http://dichvucong.quangninh.gov.vn
2.3.  Thành phần hồ sơ:
  a) Tờ khai đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá theo Mẫu số 07.ĐKT Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT;
  b) Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá bị mất, chủ tàu phải khai báo và nêu rõ lý do;
  c) Ảnh màu (9 x 12 cm, chụp toàn tàu theo hướng 2 bên mạn tàu). 
          3.2.  Số lượng hồ sơ: 01 bộ
2.4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc
2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: không
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện
+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện
- Cơ quan phối hợp: Không
* Kết quả thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá
* Phí, lệ phí: Không
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Mẫu quy định tại Mẫu số 07.ĐKT Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Thủy sản năm 2017.
- Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá.
- Quyết định số 4866/QĐ-BNN-TCTS ngày 10/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bãi bỏ lĩnh vực thủy sản thuộc chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Quyết định số 700/QĐ-BNN-VP ngày 01/3/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.
- Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Quy định phân cấp quản lý, đăng ký, đăng kiểm tàu cá và phát triển tàu cá theo chiều dài lớn nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
- Quyết định số 3285/QĐ-UBND ngày 8/8/2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc giao hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản cho tàu cá hoạt động tại vùng ven bờ, vùng lộng và vùng khơi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
- Quyết định số 3884/QĐ-UBND ngày 17/9/2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính cấp huyện thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 
 
 
 
 
 
Mẫu số 07.ĐKT (Phụ lục VII)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  - Tự do  - Hạnh phúc
 
................, ngày....... tháng...... năm........
 
TỜ KHAI
ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ TÀU CÁ
 
Kính gửi: .....................................................................................
 
 
Họ tên người đứng khai:...................................................................................
Thường trú tại: ..................................................................................................
Chứng minh nhân dân số/căn cước công dân:..................................................
Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá với nội dung sau:
1. Đặc điểm cơ bản của tàu như sau:
Tên tàu: .............................................; Công dụng (Nghề):...............................
Năm, nơi đóng:..................................................................................................
Cảng (Bến đậu) đăng ký:..................................................................................
Thông số cơ bản của tàu: Lmax=………; Bmax=……..; D=……………….
                                         Ltk  =……...; Btk...=….......; d=………….
Vật liệu vỏ: ......................................... ; Tổng dung tích (GT): ........................
Sức chở tối đa, tấn: ................................Số thuyền viên,người.........................
Nghề chính: ........................................Nghề kiêm:............................................
Vùng hoạt động:................................................................................................
Máy chính:
TT
 
Ký hiệu máy Số máy Công suất định mức, KW Vòng quay định mức, v/ph Ghi chú
           
           
 
2. Họ tên, địa chỉ của từng chủ sở hữu (Nếu tàu thuộc sở hữu nhiều chủ):
TT Họ và tên Địa chỉ Chứng minh nhân dân/căn cước công dân
       
       
 
3.Lý do đề nghị cấp lại: ..................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
Tôi xin cam đoan những nội dung nêu trên là đúng sự thật.
                                                                                          ĐẠI DIỆN CHỦ TÀU
                                                                              (Ghi rõ chức danh, ký tên và đóng dấu)
 
 
 
 
Mẫu số 05.ĐKT
MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ TÀU CÁ
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
                                                    
 
N0 …………             
 
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ
TÀU CÁ
REGISTRATION CERTIFICATE OF FISHING VESSEL
TÊN CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
Chứng nhận tàu cá có các thông số dưới đây đã được đăng ký vào Sổ Đăng ký tàu cá Việt Nam:
Hereby certifies that the fishing vessel with the following specifications has been registered into The Vietnam National Vessel Registration Book:
Tên tàu:    
Name of Vessel
Hô hiệu:          
Signal Letters
Chủ tàu:
Vessel owner                          
Nơi thường trú:
Residential Address
Kiểu tàu:   
Type of Vessel
Công dụng (nghề):    
Used for (fishing gear)
Tổng dung tích, GT: 
Gross Tonnage
Trọng tải toàn phần:
Dead weight
Chiều dài Lmax, m:       
Length overal
Chiều rộng Bmax, m:     
Breadth overal
Chiều dài thiết kế Ltk, m:       
Length
Chiều rộng thiết kế Btk, m:     
Breadth
Chiều cao mạn D, m:   
Draught
Chiều chìm d, m:   
Depth
Vật liệu vỏ:
Materials
Tốc độ tự do hl/h:
Speed
Năm và nơi đóng:    
Year and Place of Build
Số lượng máy:  
Number of Engines
Tổng công suất (KW):    
Total power
Ký hiệu máy
Type of machine
Số máy
Number engines
Công suất (KW)
Power
Năm và nơi chế tạo
Year and place of manufacture
................................ ..................................... ........................... ....................................................
................................ ..................................... ........................... ....................................................
Cảng đăng ký:
Port Registry
Cơ sở đăng kiểm tàu cá:
Register of Vessels
Số đăng ký:
Number or registry
 
  Cấp tại …, ngày ….tháng… năm…….        
Issued at            Date
  THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ TÀU
 
 
THÔNG TIN VỀ CHỦ SỞ HỮU TÀU(****)
 
TT Họ và tên Địa chỉ Chứng minh
nhân dân/căn cước công dân
Tỷ lệ cổ phần
(%)
         
         
         
 
 
Chú thích:  
                (****) Đối với trường hợp tàu thuộc sở hữu nhiều chủ.
 
 
 

 
File đính kèm: Tải file