Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai
Lĩnh vực: Kinh doanh khí
Thời gian giải quyết: 04
Lệ phí: theo từng trường hợp riêng
Nội dung:
 • Trình tự thực hiện:
+ Ủy ban nhân dân thành phố tiếp nhận Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai của thương nhân.
+ Trong thời gian 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, ủy ban nhân dân thành phố có trách nhiệm cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân.
+ Thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện không thay đổi.
 • Cách thức thực hiện:
+ Nộp trực tiếp.
+ Qua Bưu điện.
+ Qua mạng điện tử
 • Thành phần hồ sơ:
+ Trường hợp cấp lại do bị mất hoặc bị hỏng:
Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP.
+ Trường hợp cấp lại do giấy chứng nhận đủ điều kiện cũ hết hiệu lực:
+) Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP.
+) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
+) Bản sao hợp đồng bán LPG chai với thương nhân có giấy chứng nhận đủ điều kiện còn hiệu lực.
-   Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ
 • Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 • Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân bán lẻ LPG chai
 • Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân thành phố.
 • Phí, Lệ phí:
Doanh nghiệp: 1.200.000đ/điểm kinh doanh/lần thẩm định.
Hộ kinh doanh: 400.00đ/điểm kinh doanh/lần thẩm định.
 • Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai
 • Tên mẫu đơn, mẫu t khai: Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP
 • Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện Bị mất, sai sót hoặc bị hư hỏng.
 • Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.
Thông tư 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập Sở giao dịch hàng hóa.
Mẫu số 12
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________________________
 
GIẤY ĐỀ NGHỊ
CẤP LẠI/ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN
 
Kính gửi: Ủy ban nhân dân quận, huyện…
                                                      
Tên thương nhân/hợp tác xã/hộ kinh doanh: ……………………. ………
Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................. ....................
Điện thoại:  ..................................  Fax: .....................................................
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh                 số: ................... do....................................................................... cấp ngày... tháng... năm…..
Mã số thuế số: ............................................. ...........................................
Giấy chứng nhận đủ điều kiện…………………......... …………………..
Đề nghị Ủy ban nhân dân quận, huyện xem xét cấp lại/điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện ……….. theo quy định tại Nghị định  số …/2018/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.
Chúng tôi xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định                       số …/2018/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
 
….,ngày….tháng…năm…
Nơi nhận:                                                                        
- Như trên;
- Lưu: …
ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN/
CHỦ NHIỆM/HỘ KINH DOANH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
 
 
 
File đính kèm: Tải file