Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
Lĩnh vực: Lưu thông hàng hóa
Thời gian giải quyết: 15
Lệ phí: Theo quy định của bộ tài chính
Nội dung:
 Trình tự thực hiện:
Thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá đề nghị cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá lập 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 39 của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP, gửi Phòng Công Thương. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Công Thương xem xét và cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá.
Trường hợp thương nhân không đáp ứng được điều kiện theo quy định, Phòng Công Thương sẽ có văn bản trả lời từ chối cấp phép và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện;

Nộp hồ sơ, nhận kết quả tại trung tâm Hành chính công Tỉnh
Qua đường bưu điện.
Trực tuyến qua cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Ninh.
Trực tiếp tại quầy Sở Công Thương.

Thành phần hồ sơ:
Văn bản đề nghị cấp lại;
Bản sao Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá đã được cấp (nếu có).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ,

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Thương nhân có nhu cầu cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Công Thương

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
ấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Lệ phí (nếu có): theo quy định của Bộ Tài chính

Tên mẫu đơn, mẫu t khai:
Mẫu đơn đề nghị cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (theo mẫu Phụ lục 56 kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT)

 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
Thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật, đã được cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy;
Địa điểm kinh doanh không vi phạm quy định về địa điểm không được bán thuốc lá theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012.
Diện tích điểm kinh doanh dành cho thuốc lá tối thiểu phải có từ 03 m2 trở lên;
Có văn bản giới thiệu của các thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh;

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;
Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.
Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 09 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.
Nghị địnhh số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của chính phủ về sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc pham vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
File đính kèm: Tải file