Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: CẤP LẠI GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA NGUY HIỂM VỀ CHÁY NỔ
Lĩnh vực:
Thời gian giải quyết: 05
Lệ phí: Không
Nội dung:

5.1: Trình tự thực hiện

Bước 1. Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công thành phố Cẩm Phả. Người được cơ quan, tổ chức cử đến liên hệ nộp hồ sơ phải có Giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền, xuất trình thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng.

Bước 3: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ (các văn bản giấy tờ có trong hồ sơ là bản chính hoặc bản sao có công chứng, chứng thực hoặc bản sao hoặc bản chụp kèm theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu):

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần và hợp lệ theo quy định thì tiếp nhận và ghi thông tin vào Phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC03/Giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố) giao cho người nộp hồ sơ 01 bản và lưu 01 bản.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thành phần hoặc chưa hợp lệ theo quy định thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo quy định và ghi thông tin vào Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC04) giao cho người nộp hồ sơ 01 bản và lưu 01 bản.

Bước 4: Công an thành phố Cẩm Phả tổ chức kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ.

Bước 5: Căn cứ theo ngày hẹn trên phiếu biên nhận hồ sơ, cá nhân, tổ chức đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả.

5.2: Cách thức thực hiện

- Trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công thành phố Cẩm Phả.

- Trực tuyến tại Dịch vụ công mức độ 3.

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ Thứ 2 đến hết thời gian làm việc sáng Thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo Luật Lao Động).

5.3: Thành phần, số lượng hồ sơ

- Giấy đề nghi cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm (mẫu Phụ lục IV, Nghị định 42/2020/NĐ-CP).

- Hồ sơ chứng minh sự thay đổi về thông tin (trong trường hợp có sự thay đổi liên quan đến nội dung) hoặc giấy tờ, tài liệu chứng minh khắc phục vi  phạm (trong trường hợp bị thu hồi hoặc bị tước quyền sử dụng Giấy phép).

Số lượng: 01 (một) bộ.

5.4: Thời hạn giải quyết 

- Trường hợp cấp lại Giấy phép khi có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép hoặc giấy phép bị mất, bị hỏng: không quá 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Trường hợp Giấy phép bị thu hồi hoặc bị tước quyền sử dụng: Quy định không quá 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  Công an thành phố giảm còn không quá 03 ngày làm việc.

- Trường hợp không cấp Giấy phép, phải trả lời bằng văn bản hoặc thông báo qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến và nêu rõ lý do

5.5: Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Cơ quan, tổ chức, cá nhân vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ có trụ sở trên địa bàn thành phố Cẩm Phả theo phân cấp quản lý về PCCC của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, đã được cấp Giấy phép nhưng có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép hoặc Giấy phép bị mất, bị hỏng, bị thu hồi hoặc bị tước quyền sử dụng.

5.6: Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Công an thành phố Cẩm Phả      

5.7: Kết quả thực hiện thủ tục hành chính 

Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ (Mẫu số PC05 ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP) và biểu trưng hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ cho phương tiện (Mẫu số PC01 ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP).

5.8: Lệ phí   

Không.

5.9: Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Giấy đề nghị cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ (mẫu phụ lục IV Nghị định 42/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ).

5.10: Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Phương tiện giao thông cơ giới phải bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy và các điều kiện an toàn vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ khác.

5.11: Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật phòng cháy, chữa cháy năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy năm 2013.

- Nghị định số 42/2020/NĐ-CP, ngày 08/4/2020 của Chính phủ Quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa.

- Nghị định số 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

- Thông tư số 57/2015/TT-BCA ngày 26/10/2015 của Bộ Công an hướng dẫn về trang bị phương tiện PCCC đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Thông tư 148/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 57/2015/TT-BCA

File đính kèm: Tải file