Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội
Thời gian giải quyết: 06
Lệ phí: Không
Nội dung: a. Trình tự thực hiện
- Bước 1: Đối tượng hoặc người giám hộ của đối tượng có văn bản đề nghị gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú mới, nộp qua bộ phận một cửa của Uỷ ban nhân dân cấp xã.
- Bước 2: Cán bộ thường trực tại bộ phận một cửa của Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn đối tượng bổ sung, hoàn thiện lại; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy biên nhận hồ sơ. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, qua Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp huyện
- Bước 3:
+ Cán bộ của Phòng Lao động - TB&XH trực tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp huyện có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ theo quy định.
+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã , Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm định và thực hiện chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng cho đối tượng theo địa chỉ nơi cư trú mới.
- Bước 4: Đối tượng, người giám hộ đến nhận chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng tại Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư trú mới theo quy định.
b. Cách thức thực hiện
* Nộp hồ sơ:Lựa chọn nộp hồ sơ qua bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp xã bằng một trong các cách thức sau:
- Nộp hồ sơ trực tiếp;
- Gửi hồ sơ qua đường bưu điện (gửi qua bưu điện thông thường hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích).
- Gửi hồ sơ qua mạng theo địa chỉ
http://dichvucong.quangninh.gov.vn/.
* Nhận kết quả: Lựa chọn nhận kết quả qua bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp xã bằng một trong các cách thức sau:
- Nhận kết quả trực tiếp;
- Đăng ký nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.
c. Thành phần, số lượng hồ sơ
* Thành phần hồ sơ gồm: Văn bản đề nghị của đối tượng.
* Số lượng: 01.
d. Thời hạn giải quyết: 06 ngày làm việc.
- Uỷ ban nhân dân xã: 03 ngày làm việc.
- Phòng Lao động - TB&XH: 03 ngày làm việc.
e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Đối tượng, người giám hộ của đối tượng.
f. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:Ủy ban nhân dân cấp xã; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng cho đối tượng theo địa chỉ nơi cư trú mới.
h. Phí, lệ phí: Không.
i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:Không.
k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:Không.
l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.
- Quyết định số 635/QĐ-LĐTBXH ngày 03/6/2021 về việc công bố các thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – TB&XH

 
File đính kèm: Tải file