Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú
Lĩnh vực: Giáo dục dân tộc
Thời gian giải quyết: 20
Lệ phí: Không
Nội dung: 5.1. Trình tự thực hiện
a) Trường phổ thông dân tộc bán trú gửi gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trên Cổng dịch vụ công trực tuyến (nếu có) đến Trung tâm hành chính công huyện.
b) Cán bộ của phòng Giáo dục và Đào tạo trực tại Trung tâm hành chính công huyện tiếp nhận, kiểm tra, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ khi cần, nhập phần mềm quản lý hồ sơ và viết phiếu giao nhận hồ sơ.
c) Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, trong vòng 15 ngày làm việc, Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan ở cấp huyện thẩm định. Nếu đủ điều kiện thì có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ đề nghị chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú đến Ủy ban nhân dân cấp huyện; nếu chưa đủ điều kiện thì có văn bản thông báo cho Trường phổ thông dân tộc bán trú nêu rõ lý do;
d) Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định bằng văn bản của Phòng Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan (nếu có), Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú thành trường phổ thông công lập. Nếu chưa quyết chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú thì có văn bản thông báo cho Phòng Giáo dục và Đào tạo và Trường phổ thông dân tộc bán trú, nêu rõ lý do.
đ) Trường phổ thông dân tộc bán trú nhận kết quả qua Trung tâm hành chính công huyện theo quy định.
5.2. Cách thức thực hiện:
 Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến (nếu có)
5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
5.3.1. Hồ sơ gồm: Tờ trình đề nghị cho phép chuyển đổi. Tờ trình cần nêu rõ phương án sử dụng cơ sở vật chất của trường, chế độ chính sách đối với học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên sau khi trường chuyển đổi.
5.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
5.4. Thời hạn giải quyết:
20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
5.5. Đối tượng thực hiện
Trường phổ thông dân tộc bán trú.
5.6. Cơ quan thực hiện:
a) Cơ quan/Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
5.7. Kết quả thực hiện:
Quyết định chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú thành trường phổ thông công lập của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.
5.8. Lệ phí:
Không.
5.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Không.
5.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Trường phổ thông dân tộc bán trú không bảo đảm tỷ lệ học sinh dân tộc và tỷ lệ học sinh bán trú theo quy định trong 03 năm liền thì chuyển thành trường phổ thông công lập.
5.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

 
File đính kèm: Tải file