Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Công bố mở cảng cá loại 3
Lĩnh vực: Thủy sản
Thời gian giải quyết: 6
Lệ phí: Không
Nội dung: * Trình tự thực hiện:
- Tổ chức, cá nhân lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định.
- Nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện.
- Trung tâm Hành chính công cấp huyện kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.
- Tổ chức, cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện nhận kết quả.
Cách thức thực hiện: Hồ sơ gửi bằng một trong các hình thức sau: Trực tiếp;Theo đường bưu điện; Fax; Thư điện tử; Đăng ký trực tuyến tại địa chỉ:
http://dichvucong.quangninh.gov.vn
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ bao gồm:
a) Đơn đề nghị công bố mở cảng cá theo Mẫu số 09.TC Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP;
b) Văn bản cho phép đầu tư xây dựng cảng cá;
c) Nội quy, phương án khai thác cảng cá của cảng cá (bản chụp);
d) Quyết định thành lập Tổ chức quản lý cảng cá (bản chụp);
đ) Biên bản nghiệm thu công trình cảng cá đã hoàn thành xây dựng đưa vào sử dụng kèm theo bản vẽ hoàn công;
e) Thông báo hàng hải về luồng của cảng và vùng nước trước cầu cảng;
g) Văn bản kiểm tra, xác nhận việc đã thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;
h) Văn bản nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ                                       
* Thời hạn giải quyết:
a) Trong thời hạn 06 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xem xét hồ sơ, tổ chức khảo sát thực tế tại cảng cá, quyết định công bố mở cảng cá;
b) Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày Quyết định công bố mở cảng cá được ban hành, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.
* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức quản lý cảng cá.
*  Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế hoặc phòng Nông nghiệp và PTNT;
- Cơ quan phối hợp thực hiện: UBND cấp xã
* Kết quả thực hiện THC: Quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng.
* Phí, lệ phí: Chưa có văn bản quy định.
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đơn đề nghị công bố mở cảng cá theo Mẫu số 09.TC Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 
* Căn cứ pháp lý của TTHC:
         - Luật Thủy sản năm 2017;
      - Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản.
- Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04/4/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;
- Thông tư 94/2021/TT-BTC ngày 02/11/2021 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu,, nôp, phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; phí thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thủy sản; lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản.
- Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh về quy định phân cấp quản lý, đăng ký, đăng kiểm tàu cá và phát triển tàu cá theo chiều dài lớn nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mẫu số 09.TC
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________________________
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ MỞ CẢNG CÁ
__________
Kính gửi:........................................
 
Ban quản lý cảng cá:................ ...................................................................
Địa chỉ trụ sở: ......................................................... ....................................
Số điện thoại: ............................. Số Fax ................... ................................
Đề nghị được công bố mở cảng cá: ............................. ...............................
Thuộc xã (phường): ........................... huyện (quận):..................................
Tỉnh (thành phố):.............................................................. ...........................
1. Tên cảng, loại cảng cá:.................................................. ..........................
2. Địa chỉ, vị trí tọa độ của cảng cá:.................................... ........................
3. Vị trí điểm đầu của luồng, độ sâu, chiều rộng luồng vào cảng:.......... ....
4. Độ sâu vùng nước đậu tàu, chiều dài cầu cảng:................................ ......
5. Cỡ, loại tàu cá lớn nhất có thể cập cảng:......................................... ........
6. Năng lực bốc dỡ hàng hoá và các dịch vụ nghề cá của cảng cá:....... ......
7. Thời gian cảng cá bắt đầu hoạt động:................................................ ......
Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên đây và cam đoan thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về cảng cá và pháp luật khác có liên quan./.
 
  ......., ngày...... tháng..... năm...........
GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)
 

Mẫu số 10.TC
 
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (*)
____________
 
Số:         /QĐ-…...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________________________
….…. , ngày ….. tháng ….. năm….…
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố mở cảng cá
__________
 
CƠ QUAN THẨM QUYỀN BAN HÀNH (*) …………
Căn cứ ………………………………… ………..……………………….
Căn cứ…………………………… …….…………………………………….
Xét đề nghị của…………………… …………..…………………………….
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố mở cảng cá: .............. ...........................................................
Thuộc xã (phường): ……huyện (quận)........Tỉnh (thành phố)……................
Số điện thoại: …………..Số Fax..................Tần số liên lạc………… ………
1. Loại cảng cá: ..............................................................................................
2. Vị trí tọa độ của cảng cá: ......................................................... ......................
3. Vị trí điểm đầu của luồng, độ sâu, chiều rộng luồng vào cảng: .... ................
4. Chiều dài cầu cảng: ......................................................................... .............
5. Độ sâu vùng nước đậu tàu:………………………………………… ……...
6. Cỡ, loại tàu cá lớn nhất có thể cập cảng: ................................. .....................
7. Năng lực bốc dỡ hàng hóa: ……………………………………… ………...
8. Các dịch vụ nghề cá của cảng cá: ............................................ ...................
9. Thời gian cảng cá bắt đầu hoạt động: ....................................... .................
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ………………… ……………
Điều 3…………….. Ban quản lý Cảng cá, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều…;……………...;
- Lưu: VT,…
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Chữ ký, dấu)
 
 
Ghi chú:
(*) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố mở cảng cá loại I; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố mở cảng cá loại II; Ủy ban nhân dân cấp huyện công bố mở cảng cá loại III.

 
File đính kèm: Tải file