Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Lĩnh vực: Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử
Thời gian giải quyết: 03
Lệ phí: không
Nội dung:
1/ Trình tự thực hiện:
- Tổ chức lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm Hành chính công Thành phố để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định.
- Nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công Thành phố.
- Trung tâm Hành chính công kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.
- Tổ chức căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm Hành chính công Thành phố nhận kết quả.

2/ Cách thức thực hiện:
- Nơi nhận: tại Trung tâm Hành chính công - UBND thành phố Cẩm Phả
- Phương thức nhận: trực tiếp tại TTHCC qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ: http://dichvucong.quangninh.gov.vn.
- Nơi trả: Trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công - UBND thành phố Cẩm Phả, qua dịch vụ bưu chính công ích.

3/ Thành phần hồ sơ
 + Đơn đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận (theo Mẫu số 09 áp dụng với chủ điểm là cá nhân, Mẫu số 10 áp dụng với chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp ban hành kèm theo NĐ 27/2018/NĐ-CP);
+ Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu của chủ điểm là cá nhân.

4/ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

5/ Thời hạn giải quyết: 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

6/ Đối tượng thực hiện: Chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

7/ Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND Thành phố
- Cơ quan, người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Văn hóa Thông tin thành phố Cẩm Phả.
- Cơ quan phối hợp: Không

8/ Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (Theo mẫu số 11 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 27/2018/NĐ-CP).

9/ Lệ phí: Không.

10/ Mẫu đơn, tờ khai:
- Đối với chủ điểm là cá nhân: Đơn đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo Mẫu số 09 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 27/2018/NĐ-CP;
- Đối với chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp: Đơn đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo Mẫu số 10 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 27/2018/NĐ-CP.

11/ Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không       

12/ Căn cứ pháp lý tthc:
- Luật Viễn thông năm 2009;
- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.
- Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.
- Quyết định số 2719/2015/QĐ-UBND ngày 18/9/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quy định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ truy nhập Internet công cộng và trò chơi điện cộng cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
- Quyết định số 3762/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng của Sở Thông tin và Truyền thông.
- Quyết định số 851/QĐ-UBND ngày 16/3/2017 của UBND Thành phố về việc ủy quyền cho Phòng Văn hóa và Thông tin cấp, sửa đổi bổ sung, gia hạn, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ TCĐTCC trên địa bàn.
- Quyết định số 1652/QĐ-UBND ngày 17/5/2018 của UBND Thành phố về việc dừng ủy quyền một số nhiệm vụ quyền hạn của UBND Thành phố cho Phòng Văn hóa và Thông tin.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mẫu số 09
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cẩm Phả , ngày … tháng … năm …
ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG
(Áp dụng cho chủ điểm cá nhân)
 
Kính gửi:  Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả
 
Tôi đề nghị gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động trò chơi điện tử công cộng như sau:

Phần 1. Thông tin chung
1. Họ và tên:………………………………………………………….........
Số chứng minh nhân dân:………Ngày cấp:…………….. Nơi cấp:……….
Điện thoại liên hệ: ………..…………. Địa chỉ thư điện tử:………….…..
2. Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng:
Tên điểm:…………………..………………………………………….......
Địa chỉ:…………………………………….……………. …………..........
.................................................................................................................................
3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng số …………cấp ngày ………tháng ………..năm ………

Phần 2. Lý do và thời gian đề nghị gia hạn
Lý do đề nghị gia hạn:……………………………………..………….......
.................................................................................................................................
Thời gian đề nghị gia hạn:……..tháng

Phần 3. Tài liệu kèm theo
- Bản sao có chứng thực chứng minh thư nhân dân của chủ điểm;
- Các tài liệu kèm theo (nếu có).

Phần 4. Cam kết
Tôi xin cam kết:
1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong đơn đề nghị gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và các tài liệu kèm theo.
2. Nếu được cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, tôi sẽ tiếp tục chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam về cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.
 
  CHỦ ĐIỂM
(Ký, ghi rõ họ tên)
 
 

Mẫu số 10
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cẩm Phả, ngày … tháng … năm …
ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG
(Áp dụng cho chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp)
 
Kính gửi:  Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả
 (Tên tổ chức, doanh nghiệp) đề nghị gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động trò chơi điện tử công cộng như sau:
Phần 1. Thông tin chung
1. Tên tổ chức, doanh nghiệp:……………………….……..…………........
Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………….……..……......
.................................................................................................................................
Điện thoại liên hệ: ………………. Địa chỉ thư điện tử: ….………….……
2. Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng:
Tên điểm:…………………………………………………...………….......
Địa chỉ:…………………………………………………. ...........................
.................................................................................................................................
3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng số ………cấp ngày ….……tháng ……..….năm …….…
Phần 2. Lý do và thời gian đề nghị gia hạn
Lý do: ………………………………………………………………….....
.................................................................................................................................
Thời gian đề nghị gia hạn: ……..tháng
Phần 3. Tài liệu kèm theo (nếu có)
Phần 4. Cam kết
(Tên tổ chức, doanh nghiệp) xin cam kết:
1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong đơn đề nghị gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và các tài liệu kèm theo.
2. Nếu được cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, (Tên tổ chức, doanh nghiệp) sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam về cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.
 
  CHỦ ĐIỂM
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)
File đính kèm: Tải file