Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Nghị định số 14/2020/NĐ-CP
Lĩnh vực: Bảo Hiểm Xã Hội
Thời gian giải quyết: 12
Lệ phí: Không
Nội dung:
15 Tên thủ tục hành chính Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Nghị định số 14/2020/NĐ-CP
15.1 Trình tự thực hiện Bước 1. Lập, nộp hồ sơ
Người hưởng hoặc thân nhân người hưởng lập hồ sơ theo quy định tại mục 15.3 (Thành phần hồ sơ); nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH đang chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hoặc nơi cư trú.
Bước 2. Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ và giải quyết theo quy định.
Bước 3. Nhận kết quả giải quyết:
Người hưởng hoặc thân nhân NLĐ nhận Quyết định về việc hưởng trợ cấp theo Nghị định số 14/2020/NĐ-CP ngày 24/01/2020 của Chính phủ (nếu đủ hồ sơ đủ điều kiện giải quyết) và tiền trợ cấp.
Văn bản trả lời nêu rõ lý do không giải quyết (nếu không đủ hồ sơ, hồ sơ không đúng).
15.2 Cách thức thực hiện 1. Nộp hồ sơ:
Người hưởng hoặc thân nhân người hưởng nộp hồ sơ bằng một trong các hình thức sau:
a) Trực tiếp tại cơ quan BHXH/Trung tâm Phục vụ HCC các cấp
b) Qua dịch vụ bưu chính công ích
c) Giao dịch điện tử: cá nhân đăng ký nhận mã xác thực và gửi hồ sơ điện tử đến Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc qua Tổ chức I-VAN (nếu đã đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN); trường hợp không chuyển hồ sơ giấy sang định dạng điện tử thì gửi hồ sơ giấy cho cơ quan BHXH qua dịch vụ bưu chính.
2. Nhận kết quả giải quyết:
Người hưởng hoặc thân nhân người hưởng nhận:
- Hồ sơ giấy tờ liên quan: theo hình thức đã đăng ký. (Trực tiếp tại cơ quan BHXH/Trung tâm Phục vụ HCC các cấp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc qua giao dịch điện tử);
- Tiền trợ cấp:
+ Trực tiếp tại cơ quan BHXH hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc thông qua tài khoản cá nhân.
+ Trường hợp người hưởng ủy quyền cho người khác lĩnh thay, thực hiện theo quy định tại thủ tục “Ủy quyền lĩnh thay các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp” hoặc bản chính Hợp đồng ủy quyền theo quy định của pháp luật.
+ Trường hợp thân nhân người hưởng (người được ủy quyền) không trực tiếp nhận trợ cấp thì đề nghị các thân nhân là người ủy quyền thay đổi người được ủy quyền tại Giấy ủy quyền theo Mẫu số 03 để phù hợp với hình thức ủy quyền ban đầu theo quy định pháp luật
15.3 Thành phần hồ sơ 1. Đối với nhà giáo đang hưởng lương hưu: Bản chính Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp (mẫu số 01)
2. Đối với nhà giáo đủ điều kiện hưởng trợ cấp, chưa được giải quyết chế độ mà từ trần từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 trở về sau, hồ sơ bao gồm:
a) Bản chính Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp của thân nhân (mẫu số 02).
b) Bản sao Giấy chứng tử hoặc Giấy báo tử hoặc Quyết định của tòa án tuyên bố là đã chết (mang theo bản chính để đối chiếu).
c) Bản chính Văn bản ủy quyền (mẫu số 03) (trường hợp chỉ có một thân nhân thì không cần văn bản ủy quyền này).
15.4 Số lượng hồ sơ 01 bộ
15.5 Thời hạn giải quyết Tối đa 12 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ theo quy định
15.6 Đối tượng thực hiện TTHC Người hưởng hoặc thân nhân người hưởng
15.7 Cơ quan thực hiện TTHC BHXH tỉnh/huyện theo phân cấp giải quyết
15.8 Kết quả thực hiện TTHC - Quyết định về việc hưởng trợ cấp theo Nghị định số 14/2020/NĐ-CP ngày 24/01/2020 của Chính phủ
- Tiền trợ cấp
15.9 Lệ phí Không
15.10 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai - Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp (mẫu số 01) ban hành kèm theo Nghị định số 14/2020/NĐ-CP
- Tờ khai đề nghị giải quyết trợ cấp của thân nhân (mẫu số 02) ban hành kèm theo Nghị định số 14/2020/NĐ-CP
- Giấy ủy quyền (mẫu số 03) ban hành kèm theo Nghị định số 14/2020/NĐ-CP.
15.11 Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC Điều 2, 3 Nghị định số 14/2020/NĐ-CP
15.12 Căn cứ pháp lý của TTHC - Nghị định số 14/2020/NĐ-CP (24/01/2020);
- Quyết định số 838/QĐ-BHXH (29/5/2017);
- Quyết định số 166/QĐ-BHXH (31/01/2019);
 - Công văn số 3040/BHXH-CNTT (20/8/2019);
- Công văn số 778/BHXH-CSXH (11/3/2020).
File đính kèm: Tải file