Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền.
Lĩnh vực: Lao động, tiền lương, quan hệ lao động
Thời gian giải quyết: 05
Lệ phí: Không
Nội dung: a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Một trong hai bên liên quan đến tranh chấp lao động về quyền gửi đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động về quyền tới Chủ tịch UBND cấp huyện. Nộp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp huyện.
- Bước 2: Cán bộ của phòng Lao động - TB&XH trực tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công huyện có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện lại; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy biên nhận hồ sơ.
- Bước 3: Kể từ ngày nhận đơn, Chủ tịch UBND cấp huyện phải tiến hành giải quyết tranh chấp lao động.
- Bước 4: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả qua Trung tâm Phục vụ Hành chính công theo quy định. Trong trường hợp các bên không đồng ý với quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện hoặc quá thời hạn mà Chủ tịch UBND cấp huyện không giải quyết thì các bên có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.
b) Cách thức thực hiện:
* Nộp hồ sơ: Lựa chọn nộp hồ sơ qua Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp huyện bằng một trong các cách thức sau:
- Nộp hồ sơ trực tiếp;
- Gửi hồ sơ qua đường bưu điện (gửi qua bưu điện thông thường hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích).
* Nhận kết quả: Lựa chọn nhận kết quả qua Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp huyện bằng một trong các cách thức sau:
- Nhận kết quả trực tiếp;
- Đăng ký nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.
c) Thành phần, số lưng hồ sơ: Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động.
d) Thời hạn giải quyết:  05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn.
e) Đối tưng thực hiện thủ tục hành chính: Hai bên liên quan đến tranh chấp lao động về quyền.
f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chủ tịch UBND cấp huyện.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định giải quyết tranh chấp của Chủ tịch UBND cấp huyện.
h) Phí, lệ phí: Không
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định
k) Yêu cầu, điều kiện: Tranh chấp lao động về quyền
l) Căn cứ pháp lý: Bộ luật Lao động 2012.

 
File đính kèm: Tải file