Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)
Lĩnh vực: Giáo dục mầm non
Thời gian giải quyết: 05
Lệ phí: Không
Nội dung: 5.1. Trình tự thực hiện
a) Tổ chức, cá nhân đã đề nghị thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trên Cổng dịch vụ công trực tuyến (nếu có) đến Trung tâm hành chính công huyện.
b) Cán bộ của phòng Giáo dục và Đào tạo trực tại Trung tâm hành chính công huyện tiếp nhận, kiểm tra, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ khi cần, nhập phần mềm quản lý hồ sơ và viết phiếu giao nhận hồ sơ.
c) Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ, Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan thẩm định tổ chức thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.
d) Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định bằng văn bản của Phòng Giáo dục và Đào tạo và các phòng chuyên môn có liên quan, nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định giải thể trường. Quyết định giải thể phải ghi rõ lý do giải thể, các biện pháp bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên và phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.; nếu không đáp ứng các điều kiện theo quy định thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
đ) Ủy ban nhân dân cấp xã, tổ chức, cá nhân nhận kết quả qua Trung tâm hành chính công huyện theo quy định.
5.2. Cách thức thực hiện
Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến (nếu có)
5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
5.3.1. Hồ sơ gồm:
a) Quyết định thành lập đoàn kiểm tra của Uỷ ban nhân dân cấp huyện;
b) Biên bản kiểm tra;
c) Tờ trình đề nghị giải thể của tổ chức, cá nhân thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trong đó nêu rõ lý do đề nghị giải thể, các biện pháp giải quyết quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em, giáo viên, cán bộ và nhân viên trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ; phương án giải quyết các tài sản của trường.
* Trường hợp gửi yêu cầu qua bưu đin thì phải gửi bản chính giấy tờ quy định tại điểm a, b, c ở trên kèm theo 01 (một) phong bì dán tem ghi rõ tên, địa chỉ người nhận cho đến Trung tâm hành chính công huyện;
Trường hợp gửi yêu cầu trên Cổng dịch vụ công trực tuyến (nếu có) thì phải scan bản chính hồ sơ quy định tại điểm a, b, c ở trên.
5.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
5.4. Thời hạn giải quyết
 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
5.5. Đối tượng thực hiện
Tổ chức, cá nhân thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ.
5.6. Cơ quan thực hiện
a) Cơ quan/Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
5.7. Kết quả thực hiện
Quyết định cho phép giải thể trường mẫu giáo trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.
5.8. Lệ phí
 Không.
5.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
 Không.
5.10. Yêu cầu, điều kiện
Không
5.11. Căn cứ pháp lý
a) Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
b) Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

 
File đính kèm: Tải file