Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường)
Lĩnh vực: Giáo dục trung học
Thời gian giải quyết: 18
Lệ phí: Không
Nội dung: 5.1. Trình tự thực hiện:
a) Tổ chức, cá nhân thành lập trường (đối với trường trung học cơ sở tư thục) xây dựng phương án giải thể trường gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trên Cổng dịch vụ công trực tuyến (nếu có) đến Trung tâm hành chính công huyện.
b) Cán bộ của phòng Giáo dục và Đào tạo trực tại Trung tâm hành chính công huyện tiếp nhận, kiểm tra, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ khi cần, nhập phần mềm.
 c) Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ. Trong thời hạn 13 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, nếu đủ điều kiện, Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế điều kiện giải thể trường; nếu đủ điều kiện thì có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ đề nghị giải thể trường đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; nếu chưa đủ điều kiện thì có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do;
d) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định giải thể trường; nếu chưa quyết định giải thể trường thì có văn bản thông báo cho Phòng Giáo dục và Đào tạo và tổ chức, cá nhân đề giải thể trường và nêu rõ lý do.
đ) Tổ chức, cá nhân nhận kết quả qua Trung tâm hành chính công huyện theo quy định.
5.2. Cách thức thực hiện:
Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến (nếu có)
5.3. Thành phần, số lượng bộ hồ sơ:
5.3.1. Thành phần hồ sơ:
Tờ trình đề nghị giải thể của tổ chức, cá nhân.
* Trường hợp gửi yêu cầu qua bưu đin thì phải gửi bản chính Tờ trình ở trên kèm theo 01 (một) phong bì dán tem ghi rõ tên, địa chỉ người nhận cho đến Trung tâm hành chính công huyện;
Trường hợp gửi yêu cầu trên Cổng dịch vụ công trực tuyến (nếu có) thì phải scan bản chính Tờ trình ở trên.
5.3.2. Số lượng : 01 bộ hồ sơ.
5.4. Thời hạn giải quyết:
18 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
5.5. Đối tượng thực hiện:
a) Phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với trường trung học cơ sở công lập);
b) Tổ chức, cá nhân thành lập trường (đối với trường trung học cơ sở tư thục).
5.6. Cơ quan thực hiện:
a) Cơ quan/Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
5.7. Kết quả thực hiện:
Quyết định giải thể trường trung học cơ sở của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.
5.8. Lệ phí:
Không có.
5.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Không có.
5.10. Yêu cầu, điều kiện:
Không.
5.11. Căn cứ pháp lý:
a) Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
b) Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

 
File đính kèm: Tải file