Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Mua hóa đơn lẻ
Lĩnh vực: Quản lý tài sản công
Thời gian giải quyết: 02
Lệ phí:
Nội dung: a) Trình tự thực hiện
- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm hành chính công huyện để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định.
- Nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công huyện.
- Bộ phận chuyên ngành của Phòng Tài chính - Kế hoạch tại Trung tâm hành chính công cấp huyện kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.
- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm Hành chính công huyện nhận kết quả.
b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công cấp huyện hoặc qua đường bưu điện.
c) Thành phần hồ sơ:
- Giấy giới thiệu kèm theo công văn đề nghị mua hóa đơn do do người đứng đầu cơ quan ký, đóng dấu: 01 bản chính;
- Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu (còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật) của người trực tiếp mua hóa đơn; Trường hợp cơ quan tài chính truy xuất được dữ liệu về người được cơ quan cử đến mua hóa đơn từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì không phải xuất trình các giấy tờ này.
- Quyết định xử lý tài sản của cơ quan, người có thẩm quyền: 01 bản sao;
- Các văn bản, giấy tờ khác có liên quan (nếu có): 01 bản sao.
d) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
e) Thời hạn giải quyết: Không quá 02 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan tổ chức xử lý bán tài sản công.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thị xã, thành phố.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính - Kế hoạch xem xét, quyết định số lượng quyển hóa đơn bán cho cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức xử lý tài sản công.
h) Phí, lệ phí (nếu có): Không có.
i) Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
- Nghị định số 
151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

 
File đính kèm: Tải file