Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương
Lĩnh vực: Khoa Học Công Nghệ
Thời gian giải quyết: 60
Lệ phí: Không
Nội dung: a) Trình tự thực hiện:
 Tổ chức, cá nhân đến Trung tâm hành chính công cấp huyện hoặc truy cập vào trang Website dịch vụ hành chính công của cấp huyện:
http://dichvucong.quangninh.gov.vn để được hướng dẫn lập hồ sơ và nhận mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có);
 
Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ về cơ quan quản lý nhà nước về khuyến nông Huyện trước ngày 30/9 hàng năm;
 
Bước 2: Cơ quan quản lý nhà nƣớc về khuyến nông ở Huyện tổ chức thẩm định nội dung, dự toán kinh phí và trình Ủy ban nhân dân cấp Huyện trước ngày 15/11 hàng năm;
 
Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp Huyện hoặc phân cấp cho cơ quan trực thuộc do Huyệnphân công phê duyệt kế hoạch khuyến nông trƣớc ngày 30/11 hàng năm và công bố theo quy định.
 
b) Cách thức thực hiện: Hồ sơ gửi bằng một trong các hình thức sau: Trực tiếp;Theo đường bưu điện; Fax; Thư điện tử; Đăng ký trực tuyến tại địa chỉ:
http://dichvucong.quangninh.gov.vn
 
c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: Thành phần:
+ Đề xuất kế hoạch khuyến nông;
+ Dự toán kinh phí.
+ Số lượng: không quy định.
 
d) Thời hạn giải quyết: 60 ngày.
 
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
 
e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp Huyện.
 
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định.
 
h) Lệ phí (nếu có): Không.
 
i) Tên mẫu đơn, tờ khai: Không.
 
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.
 
m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Điều 25, Nghị định 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018.

 
File đính kèm: Tải file