Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Đề nghị đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã
Lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Thời gian giải quyết: 24
Lệ phí: Không
Nội dung: 1.1. Trình tự thực hiện:
a) Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức triển khai việc tự đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã theo quy trình sau đây: (1) ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện tự đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã; (2) Xây dựng báo cáo tự đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã, bản tổng hợp kết quả đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu; thông tin, số liệu của báo cáo tự đánh giá và bản tổng họp kết quả các tiêu chí, chỉ tiêu được tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 của năm đánh giá; (3) Tổ chức cuộc họp xem xét, đánh giá, thống nhất kết quả tự đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã; (4) Căn cứ kết quả tự đánh giá, nếu xã đáp ứng đủ điều kiện công nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã ở mức độ nào thì ủy ban nhân dân cấp xã gửi hồ sơ đề nghị công nhận ở mức độ đó.
b) Bước 2: Trước ngày 28 tháng 02 của năm sau liền kê năm đánh giá, các xã, phường, thị trấn gửi hồ sơ đề nghị đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã đến đến Phòng Giáo dục và Đào tạo qua Trung tâm Phục vụ hành chính công huyện.
c)  Bước 3: Trong thời hạn 01 ngày, công chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công huyện tiếp nhận, kiểm tra, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ khi cần, nhập phần mềm quản lý hồ sơ, viết phiếu giao nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ về Phòng Giáo dục và Đào tạo.
d) Bước 4: Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ của đơn vị. Trước ngày 02 tháng 03 (trong thời gian 23 ngày). Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành lập Hội đồng đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã (sau đây gọi tắt là Hội đồng đánh giá cấp huyện). Tổ chức cuộc họp Hội đồng đánh giá cấp huyện hoặc lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên Hội đồng để thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã. Căn cứ kết quả thẩm định, trường hợp xã không đáp ứng đủ điều kiện công nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã, Hội đồng đánh giá cấp huyện trình Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo có văn bản trả lời Ủy ban nhân dân cấp xã và nêu rõ lý do không đạt; trường hợp xã đáp ứng đủ điều kiện công nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã, Hội đồng đánh giá cấp huyện hoàn thiện hồ sơ và trình Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định công nhận xã đạt “Cộng đồng học tập” cấp xã.
d) Bước 5: Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục vụ Hành chính công/ nhân viên bưu chính gửi các đơn vị kết quả “Cộng đồng học tập” cấp xã.
1.2. Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc qua trực tuyến trên cổng dịch vụ công trực tuyến cấp huyện.
1.3 Thành phần, số lượng hồ sơ:
1.3.1. Hồ sơ gồm:
a) Tờ trình đề nghị đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã;
b) Báo cáo tự đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã;
c) Bản tổng hợp kết quả tự đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu.
1.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
1.4. Thời hạn giải quyết:
a) Các xã, phường, thị trấn gửi hồ sơ đề nghị đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã đến đến Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 28 tháng 02 của năm sau liền kê năm đánh giá.
b) Thời gian hoàn thành việc đánh giá, công nhận đơn vị đạt “Cộng đồng học tập” cấp xã trước ngày 31 tháng 3 của năm sau liền kề năm đánh giá.
1.5. Đối tượng thực hiện:
Các xã, phường, thị trấn
1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Phòng Giáo dục và Đào tạo
1.7. Kết quả thực hiện:
Quyết định công nhận của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo.
1.8. Phí, lệ phí:
Không.
1.9. Mẫu quyết định công nhận: Không.
1.10. Yêu cầu, điều kiện:
Các xã, phường, thị trấn phải có kết quả tự đánh giá, công nhận và nộp đầy đủ các hồ sơ đúng thời hạn.
a) Các xã, phường, thị trấn được công nhận đạt “Cộng đồng học tập” cấp xã mức độ 1 khi đạt đầy đủ các tiêu chí, chỉ tiêu được quy định tại Điều 6 Thông tư số 25/2023/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã, huyện, tỉnh.
b) Các xã, phường, thị trấn được công nhận đạt “Cộng đồng học tập” cấp xã mức độ 2 khi đạt đầy đủ các tiêu chí, chỉ tiêu được quy định tại Điều 7 Thông tư số 25/2023/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã, huyện, tỉnh.
1.11. Căn cứ pháp lý:
Thông tư số 25/2023/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã, huyện, tỉnh. 

 
File đính kèm: Tải file