Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã
Lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Thời gian giải quyết: 12
Lệ phí: Không
Nội dung: 2.1. Trình tự thực hiện: 
a) Ủy ban nhân dân cấp xã gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trên Cổng dịch vụ công trực tuyến (nếu có) đến Trung tâm hành chính công huyện.
b) Cán bộ của phòng Giáo dục và Đào tạo trực tại Trung tâm hành chính công huyện tiếp nhận, kiểm tra, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ khi cần, nhập phần mềm quản lý hồ sơ và viết phiếu giao nhận hồ sơ.
c) Trong thời hạn 08 ngày làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giao Hội Khuyến học cấp huyện chủ trì xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá và xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã; trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt;
d) Trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả kiểm tra, Hội Khuyến học lập hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã và công bố công khai.
đ) Ủy ban nhân dân cấp xã nhận kết quả qua Trung tâm hành chính công huyện theo quy định.
2.2. Cách thức thực hiện
Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trên Cổng dịch vụ công trực tuyến (nếu có).
2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
Hồ sơ của Ủy ban nhân dân cấp xã đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra, đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập”, gồm:
a) Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp xã;
b) Báo cáo (kèm các minh chứng phù hợp với các tiêu chí theo mẫu hướng dẫn) đánh giá kết quả xây dựng “Cộng đồng học tập” của cấp xã, có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã;
c) Biên bản tự kiểm tra, đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” của cấp xã;
* Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp xã gửi yêu cầu qua bưu đin thì phải gửi bản chính giấy tờ quy định tại điểm a, b, c ở trên kèm theo 01 (một) phong bì dán tem ghi rõ tên, địa chỉ người nhận cho đến Trung tâm hành chính công huyện;
Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp xã gửi yêu cầu trên Cổng dịch vụ công trực tuyến (nếu có) thì phải scan hồ sơ quy định tại điểm a, b, c ở trên.
2.3.3. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
2.4. Thời hạn giải quyết:
12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:
- Hội Khuyến học cấp huyện chủ trì xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá và xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã; trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt. Căn cứ vào kế hoạch đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt, Hội Khuyến học chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã: 08 ngày;
- Hội Khuyến học cấp huyện lập hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã và công bố công khai: 04 ngày.
2.5. Đối tượng thực hiện:
Các xã, phường, thị trấn
2.6. Cơ quan thực hiện:
a) Cơ quan/Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Hội Khuyến học cấp huyện và các đơn vị liên quan.
2.7. Kết quả thực hiện:
Quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” đối với cấp xã của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.
2.8. Phí, lệ phí:
Không.
2.9. Mẫu đơn, tờ khai:
Không.
2.10. Yêu cầu, điều kiện:
Việc đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã phải căn cứ vào kết quả đạt được, thông qua các minh chứng phù hợp với các tiêu chí được quy định cụ thể tại Phụ lục Hướng dẫn đánh giá, cho điểm “Cộng đồng học tập” cấp xã (kèm theo Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã) và Hướng dẫn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
2.11. Căn cứ pháp lý:
Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã.

 
File đính kèm: Tải file