Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ
Lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo
Thời gian giải quyết: 18
Lệ phí: không
Nội dung:
(1) Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ; (2) Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ tư thục; (3) Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ dân lập

* Trình tự thực hiện
(1). Đối với cá nhân, tổ chức có yêu cầu
- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công cấp huyện;
- Nhận phiếu tiếp nhận hồ sơ và giấy hẹn ngày trả kết quả.
- Căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công cấp huyện nhận kết quả.
(2). Đối với Cơ quan hành chính nhà nước
- Cán bộ tại Bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công cấp huyện tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp các phòng chuyên môn có liên quan thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế các điều kiện sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ; Tổng hợp kết quả thẩm định, lập biên bản, tờ trình, dự thảo Quyết định; trình lãnh đạo Uỷ ban nhân dân huyện phê duyệt;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định sáp nhập, chia, tách; nếu không đáp ứng các điều kiện theo quy định thì có văn bản trả lời nêu rõ lý do.
- Bộ phận chuyên trách của Bộ phận một cửa/Trung tâm Hành chính công huyện trả kết quả cho cá nhân/tổ chức theo quy định.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công cấp huyện.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Đề án sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ;
- Tờ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện đề nghị sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 18 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã (nếu sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập); tổ chức, cá nhân (nếu sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục).

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Quyết định sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc Quyết định cho phép sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

* Lệ phí:  Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Việc sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:
- Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương;
- Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;
- Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên;
- Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;
- Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quyết định Ban hành Điều lệ trường mầm non;
- Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non tư thục;
- Thông tư số 21/2012/TT-BGDĐT ngày 15/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non dân lập.
File đính kèm: Tải file