Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở
Lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo
Thời gian giải quyết: 27
Lệ phí: không
Nội dung:
(1) Đối với cá nhân, tổ chức có yêu cầu:
- Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công huyện;
- Nhận phiếu tiếp nhận hồ sơ và giấy hẹn ngày trả kết quả.
- Căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công huyện nhận kết quả.
(2) Đối với Cơ quan hành chính nhà nước:
- Cán bộ tại Bộ phận một cửa/Trung tâm Hành chính công tiếp nhận, thẩm định hồ sơ của cá nhân, tổ chức;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra, đánh giá, tổng hợp kết quả thẩm định, lập báo cáo, tờ trình, dự thảo Quyết định; trình lãnh đạo Uỷ ban nhân dân huyện phê duyệt.
- Uỷ ban nhân dân cấp huyện xem xét, phê duyệt.
- Bộ phận chuyên trách của Bộ phận một cửa/Trung tâm Hành chính công huyện trả kết quả cho cá nhân, tổ chức theo quy định.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công cấp huyện.

* Thành phần hồ sơ
- Tờ trình về việc sáp nhập, chia, tách;
- Đề án sáp nhập, chia, tách;
- Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan;
- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời gian giải quyết: 27 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ ( Phòng Giáo dục và Đào tạo: 17 ngày, Ủy ban nhân dân cấp huyện: 10 ngày)

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
- Ủy ban nhân dân cấp xã (đối với trường trung học cơ sở công lập)
- Tổ chức hoặc cá nhân (đối với trường trung học cơ sở tư thục).

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Cơ quan phối hợp: Các Phòng ban chuyên môn cấp huyện, UBND cấp xã.

*  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Quyết định sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở tư thục của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện hoặc thông báo kết quả thẩm định nếu chưa đạt.

* Lệ phí: Không

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Việc sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:
a) Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;
b) Bảo đảm an toàn và quyền, lợi ích hợp pháp của học sinh, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục;
c) Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên.

* Căn cứ pháp lí của thủ tục hành chính:
Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
File đính kèm: Tải file