Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Lĩnh vực: Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử
Thời gian giải quyết: 03
Lệ phí: không
Nội dung:
1/ Trình tự thực hiện:
- Tổ chức lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm Hành chính công Thành phố để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định.
- Nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công Thành phố.
- Trung tâm Hành chính công kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.
- Tổ chức căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm Hành chính công Thành phố nhận kết quả.

2/ Cách thức thực hiện:
- Nơi nhận: tại Trung tâm Hành chính công - UBND thành phố Cẩm Phả
- Phương thức nhận: trực tiếp tại TTHCC qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ: http://dichvucong.quangninh.gov.vn.
- Nơi trả: Trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công - UBND thành phố Cẩm Phả, qua dịch vụ bưu chính công ích.
 
3/ Thành phần hồ sơ

1. Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (Mẫu số 07 áp dụng với chủ điểm là cá nhân, Mẫu số 08 áp dụng với chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp ban hành kèm theo NDD27/2018/NĐ-CP);
2. Các tài liệu có liên quan đến các thông tin thay đổi (nếu có);

4/ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

5/ Thời hạn giải quyết: 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

6/ Đối tượng thực hiện: Chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

7/ Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND Thành phố
- Cơ quan, người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Văn hóa Thông tin thành phố Cẩm Phả.
- Cơ quan phối hợp: Không.

8/ Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công.

9/ Lệ phí: Không.

10/ Mẫu đơn, tờ khai:
- Đối với chủ điểm là cá nhân: Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo Mẫu số 07 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 27/2018/NĐ-CP;
- Đối với chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp: Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo Mẫu số 08 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 27/2018/NĐ-CP.

11/ Yêu cầu, điều kiện thực hiện:Không    

12/ Căn cứ pháp lý tthc:
- Luật Viễn thông năm 2009;
- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;
- Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.
- Quyết định số 2719/2015/QĐ-UBND ngày 18/9/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quy định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ truy nhập Internet công cộng và trò chơi điện cộng cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
- Quyết định số 3762/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng của Sở Thông tin và Truyền thông.
- Quyết định số 851/QĐ-UBND ngày 16/3/2017 của UBND Thành phố về việc ủy quyền cho Phòng Văn hóa và Thông tin cấp, sửa đổi bổ sung, gia hạn, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ TCĐTCC trên địa bàn.
- Quyết định số 1652/QĐ-UBND ngày 17/5/2018 của UBND Thành phố về việc dừng ủy quyền một số nhiệm vụ quyền hạn của UBND Thành phố cho Phòng Văn hóa và Thông tin.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mẫu số 07
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                   Cẩm Phả , ngày … tháng … năm
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG
(Áp dụng cho chủ điểm là cá nhân)
 
Kính gửi:  Ủy ban nhân dân Thành phố Cẩm Phả
Tôi đề nghị được sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động trò chơi điện tử công cộng như sau:
Phần 1. Thông tin chung
1. Họ và tên:…………………………………..…………………………...
Số CMTND/TCCCD:…..........……Ngày cấp:… Nơi cấp:………….….…
Điện thoại liên hệ: ………………. Địa chỉ thư điện tử :….…………........
2. Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng:
Tên điểm:……………………………………………………......................
Địa chỉ……………………………………………. ……………................
3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng số ……………cấp ngày ……tháng … ……...năm …….
Phần 2. Nội dung và lý do sửa đổi, bổ sung
1. Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung:………………………………...........
.................................................................................................................................
2. Lý do sửa đổi, bổ sung: …………………………………………......….
…………………………………………………………………...…………
Phần 3. Tài liệu kèm theo
- Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân của chủ điểm;
- Các tài liệu liên quan khác (nếu có).
Phần 4. Cam kết
Tôi xin cam kết:
1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và các tài liệu kèm theo.
2. Nếu được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng sửa đổi, bổ sung, tôi sẽ tiếp tục chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam về cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng theo quy định. 
  CHỦ ĐIỂM
(Ký, ghi rõ họ tên)
Mẫu số 08
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cẩm Phả , ngày … tháng … năm …
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG
(Áp dụng cho chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp)
 
Kính gửi:  Ủy ban nhân dân Thành phố Cẩm Phả
 
(Tên tổ chức, doanh nghiệp) đề nghị được sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động trò chơi điện tử công cộng như sau:
Phần 1. Thông tin chung
1.Tên tổ chức, doanh nghiệp:………..………..........…………………….............
...........................................................................................................................................
- Địa chỉ trụ sở chính:……………………..........…………………………...........
...........................................................................................................................................
- Điện thoại liên hệ: ………………. Địa chỉ thư điện tử:..........………...………
2. Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng:
Tên điểm:………………………………………..……...........…….......................
Địa chỉ:…………………………………………………............…. ………….....
...........................................................................................................................................
3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng số ……………cấp ngày ……tháng ……..năm …..........................…...…
Phần 2. Nội dung và lý do sửa đổi, bổ sung
1. Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung: ...................................................................
...........................................................................................................................................
2. Lý do sửa đổi, bổ sung:.....................................................................................
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Phần 3. Tài liệu kèm theo
Các tài liệu liên quan (nếu có)
Phần 4. Cam kết
(Tên tổ chức, doanh nghiệp) xin cam kết:
1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và các tài liệu kèm theo.
2. Nếu được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng sửa đổi, bổ sung, (tên tổ chức, doanh nghiệp) sẽ tiếp tục chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam về cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.
  CHỦ ĐIỂM
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)
File đính kèm: Tải file