Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý)
Lĩnh vực: Thủy sản
Thời gian giải quyết: 3
Lệ phí: Không
Nội dung: * Trình tự thực hiện:
- Tổ chức, cá nhân lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định.
- Nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện.
- Trung tâm Hành chính công cấp huyện kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.
- Tổ chức, cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện nhận kết quả.
Cách thức thực hiện: Hồ sơ gửi bằng một trong các hình thức sau: Trực tiếp;Theo đường bưu điện; Fax; Thư điện tử; Đăng ký trực tuyến tại địa chỉ:
http://dichvucong.quangninh.gov.vn
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ bao gồm:
a) Đơn đề nghị theo Mẫu số 07.BT Phụ lục Iban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP;
b) Thông tin về tổ chức cộng đồng theo Mẫu số 04.BT Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung tên tổ chức và tên người đại diện của tổ chức cộng đồng;
c) Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện và dự thảo phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản mới đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản; vị trí, ranh giới khu vực địa lý được giao; phạm vi quyền được giao;
d) Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện và dự thảo quy chế mới đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của tổ chức cộng đồng;
đ) Bản chính biên bản họp của tổ chức cộng đồng về các nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung theo Mẫu số 05.BT Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ                                       
* Thời hạn giải quyết:
a) Đối với trường hợp thay đổi tên tổ chức cộng đồng, người đại diện tổ chức cộng đồng, Quy chế hoạt động của tổ chức cộng đồng: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ;
b) Đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung vị trí, ranh giới khu vực địa lý được giao; phạm vi quyền được giao; phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản:
- Công khai phương án: 03 ngày làm việc;
- Thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế (nếu cần), ban hành quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng: 60 ngày.
* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức cộng đồng.
*  Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế hoặc phòng Nông nghiệp và PTNT;
- Cơ quan phối hợp thực hiện: UBND cấp xã
* Kết quả thực hiện THC: Quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng.
* Phí, lệ phí: Chưa có văn bản quy định.
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
a) Đơn đề nghị theo Mẫu số 07.BT Phụ lục Iban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP;
b) Thông tin về tổ chức cộng đồng theo Mẫu số 04.BT Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung tên tổ chức và tên người đại diện của tổ chức cộng đồng;
c) Bản chính biên bản họp của tổ chức cộng đồng về các nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung theo Mẫu số 05.BT Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 
* Căn cứ pháp lý của TTHC:
         - Luật Thủy sản năm 2017;
          - Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản.
 
         
 
 
 
 
 
 
 
Mẫu số 04.BT
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________________________
 
 
THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG
 
1. Thông tin của tổ chức cộng đồng:
- Tên tổ chức cộng đồng: ……………………………………. …………..
- Tổ chức cộng đồng được thành lập theo Quyết định số …...... .....…….. 
ngày…… tháng ….. năm ….. (nếu có)
- Số lượng thành viên: …………………….... …………………………...
- Thành phần tham gia tổ chức cộng đồng:……… ………………………
2. Thông tin người đại diện của tổ chức cộng đồng (Đối với trường hợp đề nghị thay đổi người đại diện của tổ chức cộng đồng):
- Họ và tên:…. …………………………….. Giới tính:………………….
- Ngày tháng năm sinh:……... ……… Dân tộc: ……. Quốc tịch:……….
- Mã số định danh/Số chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân:… …       
- Nghề nghiệp: ………………………….............. ………………………
- Chỗ ở hiện tại:…………………........ ………………………………….
- Số điện thoại liên hệ:………………....... ………………………………
 

 
File đính kèm: Tải file